FIO

Przedsiębiorczość społeczna dla każdego

PROGRAM OPERACYJNY FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

 

NUMER I NAZWA PRIORYTETU
4 Rozwój przedsiębiorczości społecznej

NUMER I NAZWA OBSZARU WSPARCIA
Przedsiębiorczość‡ społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego

TYTUŁ ZADANIA
Przedsiębiorczość społeczna dla każdego

W FORMIE
wspierania wykonania zadania

PRZEZ
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

II.1. Krótka charakterystyka zadania

Celem nadrzędnym projektu jest rozwój przedsiębiorczości społecznej i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Celem szczegółowym wsparcia jest:
– pobudzenie społecznej przedsiębiorczości,
– umożliwienie uzyskania wiedzy i podniesienie umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w SES,
– promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w SES,
– wzmocnienie instytucji otoczenia SES.
Cele te będą realizowane poprzez szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarządowe, promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, promowanie i upowszechnianie idei społecznego zaangażowania przedsiębiorców oraz współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej, promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy – spółdzielczość socjalna.

 

II.5. Szczegółowy opis zadania – spójny z kosztorysem
(Z podziałem na działania, które określono w kosztorysie).

 1. Szkolenia.
  Szkolenia obejmą następujące zagadnienia:
  • „ABC Przedsiębiorczości społecznej”– aspekty prawne związane z ekonomią społeczną, organizacjami pozarządowymi i rynkiem pracy, aspekty praktyczne ekonomii społecznej: tworzenie i finansowanie przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, dobre praktyki przedsięwzięć społecznych zrealizowanych m.in. w ramach IW EQUAL
  • „Rozwój i fundraising w sektorze ekonomii społecznej”– pozyskiwanie funduszy na działalność – działalność gospodarcza, dotacje, sponsorzy; nawiązywanie partnerstw, współpraca międzysektorowa, wykorzystywanie potencjału lokalnego m.in. w formie wolontariatu;
  • „Zarządzanie projektami w ekonomii społecznej” (– kompleksowe zarządzanie organizacją SES ; elementy zarządzania zasobami ludzkimi (w tym wolontariuszami), zasobami rzeczowymi, finansami i know-how; planowanie projektowe, przewidywanie i przeciwdziałanie ryzyku
  • „Księgowość i finanse w ekonomii społecznej”– aspekty finansowo- księgowe, elementy kadr i płac, programy komputerowe w księgowości, rozliczenia, przychody, należności i koszty
  • „Techniki ICT w zarządzaniu instytucjami ekonomii społecznej”– oprogramowanie licencjonowane i open source; narzędzia on-line, techniki e-informacji i e-promocji
  • Indywidualne konsultacje – w celu zwiększenia skuteczności zajęć oraz w zależności od indywidualnych potrzeb, uczestnicy będą mogli indywidualnie konsultować się z osobami prowadzącymi.

2. Doradztwo – zajęcia indywidualne, Ich celem jest indywidualne rozwijanie pomysłów na inicjatywę/projekt/działanie mających na celu podjęcie lub rozwijanie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. W ramach doradztwa zostanie przeprowadzona zindywidualizowana diagnoza potrzeb każdego beneficjenta oraz doradztwo w zakresie możliwości aktywnego działania.

3. Biuletyn Przedsiębiorczości Społecznej – publikacja bezpłatnie dystrybuowana do osób i instytucji zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości społecznej na Lubelszczyźnie. Rolą biuletynu będzie przybliżenie społeczności lokalnej i społeczeństwu zagadnień z zakresu przedsiębiorczości społecznej, wskazanie możliwości aktywnego działania, dobrych praktyk z regionu, kraju, i z zagranicy.

W biuletynie znajdą się m.in. następujące zagadnienia:
• artykuły poświęcone aktywizacji społecznej
• dział informujący o nowych inicjatywach podejmowanych przez instytucje na polu przedsiębiorczości społecznej
• informacje o odbywających się szkoleniach, seminariach, konferencjach dot. ekonomii społecznej
• doświadczenia i historie prawdziwe osób działających aktywnie w swoich lokalnych społecznościach oraz na szerszą skalę
• teksty specjalistyczne oraz teksty autorskie na wybrane tematy (przykładowe tematy: rewitalizacja społeczna, wpływ społeczności lokalnej na proces socjalizacji i zapobieganie marginalizacji, solidaryzm społeczny, spółdzielnie socjalne)

FIO