Opis certyfikatu

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Certyfikat ECCC jest polską inicjatywą wspomagającą budowę społeczeństwa informacyjnego w Europie.

Komisja Europejska w dniu 11  czerwca 2019 r. opublikowała The Digital Economy and Society Index 2019 (DESI) . Wynika z niego m.in., że ponad 1/3 aktywnych na rynku pracy europejczyków nie posiada podstawowych kompetencji cyfrowych, chociaż większość ich stanowisk pracy wymaga posiadania takich kompetencji. 43% mieszkańców Unii Europejskiej i 35% europejskich pracowników nie posiada wystarczających kompetencji cyfrowych, a 10% pracowników nie posiada ich w ogóle, co negatywnie odbija się na rynku pracy
Jednocześnie istnieje coraz większe zapotrzebowanie na zaawansowane umiejętności cyfrowe w całej gospodarce, co spowodowało w ciągu ostatnich 5 lat w UE wzrost miejsc pracy w sektorze ICT o 2 miliony.
Jednocześnie Index 2019 notuje pogorszenie sytuacji w Polsce, tj. wystąpił spadek z miejsca 5 na 4 licząc od końca wobec Indexu 2018.

 

Na przeciw tym potrzebom wychodzi standard ECCC.


ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach:
od podstawowego, poprzez średniozaawansowany, zaawansowany, aż po najwyższy – ekspercki. Kompetencje użytkowników zostały podzielone na obszary takie jak: Cyfrowe- DigComp, Technologii informacyjnych, Informatyczny, Techniczny i Branżowy. Obszary wykorzystania technologii informatycznych zostały podzielone na odpowiednie moduły certyfikacyjne. Lista modułów jest  w miarę potrzeb użytkowników rozszerzana. Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy. Standard ECCC jest skierowany do wszystkich użytkowników.

 

Różnorodność obszarów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia elastyczne dostosowanie poziomu zweryfikowanych umiejętności i wiedzy pracownika do wymagań na każdym konkretnym stanowisku pracy. Wybór obszaru i poziomu kompetencji dla poszczególnych stanowisk pracy jest wspomagany Macierzą Kompetencji ECCC.

 

Stopień spełnienia przez osobę wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu certyfikatu ECCC sprawdzany jest przy pomocy egzaminu, którego czas trwania i zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba. Może ona wybrać dowolny moduł i poziom certyfikacji swoich kompetencji.

 

Opracowany przez Fundację ECCC system certyfikacji ECCC DigComp jest całkowicie zgodny z:

  • wytycznymi Komisji Europejskiej wyrażonymi w Raporcie Komisji Europejskiej JRC IPTS pt.: DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, 2013,
  • polskim wydaniem Raportu Komisji Europejskiej, JRS IPTS, pt.: DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie, 2016,
  • wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” (MIiR/H 2014-2020/19(01)/06/2015).

KWALIFIKOWALNOŚĆ ECCC POTWIERDZONA ZOSTAŁA PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU
W serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój (http://www.power.gov.pl/) prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju zamieszczona została informacja o spełnieniu przez standard ECCC wymogów kwalifikowalności.

Pracodawco!

Niekompetentny pracownik przynosi Ci stratę. Pracuje wolniej, częściej się myli i musi naprawiać pomyłki, uczy się zamiast wykonywać swoje obowiązki, popełnia błędy, za które potem Ty płacisz. Powinieneś wymagać od swojego pracownika kompetencji, odpowiednich dla jego zakresu obowiązków. Kandydat do pracy z Certyfikatem ECCC posiada ściśle określone i sprawdzone kwalifikacje. Sprawdź, czego powinieneś od niego wymagać w Macierzy kompetencji ECCC.

Pracowniku!

Posiadanie Certyfikatu ECCC podnosi twoje szanse na rynku pracy. Udokumentowując swoje kompetencje w konkretnym obszarze wykorzystania technologii informatycznych poprzez zdanie niezależnego i obiektywnego egzaminu zwiększasz prawdopodobieństwo uzyskania pracy. Sprawdź, czego może od Ciebie wymagać pracodawca w Macierzy kompetencji ECCC.

Obywatelu Europy!

Żyjesz w XXI wieku, w którym dzięki rozwojowi technologii informatycznych świat stał się małą wioską, a życie w nim – łatwiejsze. Będziesz mógł skonsumować to, co oferuje technologia w życiu codziennym, jeśli będziesz posiadał odpowiednie kompetencje. Zbuduj sobie ścieżkę rozwoju i osiągaj coraz wyższe poziomy wiedzy i umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania w e-społeczeństwie. W przeciwnym razie nie skorzystasz z dobrodziejstw oferowanych przez rozwój naszej cywilizacji. Wybierz obszar, moduł, poziom i zdaj egzamin by się sprawdzić.

Projektodawco!

Certyfikat ECCC jest idealnym narzędziem do udowodnienia osiągnięcia twardych rezultatów projektów szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Niezależnie przeprowadzany egzamin zwiększa efektywność szkoleń przez podnoszenie poziomu motywacji trenerów i uczestników. Jest także obiektywną miarą jakości zrealizowanych szkoleń. Nie obawiaj się go użyć. Zobacz jak zastosować ECCC w projekcie korzystając z Macierzy Kompetencji ECCC.

Szkoło!

Standard ECCC przyczyni się do podniesienia prestiżu placówki, poprzez możliwość zaproponowania uczniom potwierdzenia wiedzy i umiejętności nabytych w procesie kształcenia międzynarodowym egzaminem i certyfikatem, co jest możliwe dzięki korelacji treści poszczególnych modułów ECCC z podstawą programową.

PLIKI DO POBRANIA

Słowniczek pojęć ECCC, wersja 2.1 (2019)
Nomenklatura ECCC do stosowania we wszystkich dokumentach związanych z ECCC.

Opis certyfikatu