POKL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

43

ZAREJESTROWANE PROJEKTY

Publikujemy poniżej listę projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, korzystających ze standardu certyfikacji ECCC.

it-Edukacja Paweł Grzegorz Zalewski

Tytuł projektu: Pracować ciągle się ucząc, uczyć się by pracować – współczesny nauczyciel
Działanie/Poddziałanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Termin realizacji: od 2013-01-01 do 2013-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: mniej niż 30

Projekt dot. szkolenia nauczycieli z technologii ICT – multimedia w dydaktyce oraz doskonalenia umiejętności językowych.


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdrój

Tytuł projektu:
Działanie/Poddziałanie: 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty
Termin realizacji: od 2011-03-01 do 2012-05-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 200

„MISTRZOWIE EDUKACJI – kursy doskonalące dla świętokrzyskich nauczycielek i nauczycieli”


Gmina Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Busku Zdroju 

Tytuł projektu: Akademia Otwartych umysłów-rozwój kompetencji kluczowych w Samorządowym Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju
Działanie/Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Termin realizacji: od 2011-11-02 do 2012-10-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 50 do 100

Rozwój kompetencji kluczowych Akademia Otwartych umysłów-rozwój kompetencji kluczowych w Samorządowym Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju.


Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Tytuł projektu: Akademia grafiki www dla pracowników przedsiębiorstw
Działanie/Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Termin realizacji: od 2012-02-01 do 2013-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 50 do 100

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego, prowadzących działalność w co najmniej jednej z następujących branż: ochrona środowiska, energetyka, informatyka, przetwórstwo rolno-spożywcze, logistyka, budownictwo, które nie korzystały ze wsparcia w ramach PO KL Poddziałanie 8.1.1. oraz 8.1.2. i otrzymały w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach pomoc de minimis w kwocie powyżej 200 tys. euro lub 100 tys. euro w przypadku przedsiębiorstwa z sektora transportu drogowego
Z udziału w szkoleniach mogą skorzystać pracownicy i kadra zarządzająca przedsiębiorstw, pracujący lub zamieszkujący na terenie województwa lubelskiego.

TEMATYKA SZKOLEŃ
Uczestnicy kursu w trakcie 140 godzinnych warsztatów:
a) Grafika komputerowa (CS M2 na poziomie A, B, lub C), zapoznają się m.in. z: Adobe Photoshop CS5,
Adobe Illustrator CS5, Adobe Flash CS4,
b) Tworzenia aplikacji internetowych (CS M3 na poziomie A lub B) obejmować będzie:
– tworzenie i edycję obrazów rastrowych i wektorowych,
– tworzenie stron internetowych za pomocą języków CSS i XHTML,
– programowanie i protokoły sieciowe,
– pozycjonowanie stron
– e-marketing.

Projekt \\\”Akademia grafiki www dla pracowników przedsiębiorstw\\\” jest realizowany przez Fundację Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w ramach Priorytetu VIII \\\”Regionalne kadry gospodarki\\\”, Działanie 8.1. \\\”Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie\\\”, Poddziałanie 8.1.1 \\\”Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw\\\” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szczegóły na stronie: http://akademiawww.lublin.pl edycja 3


Polska Giełda Pracy

Tytuł projektu: Wykwalifikowani. Nowoczesne kadry Pomorze.
Działanie/Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Termin realizacji: od 2011-09-01 do 2012-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 200

Przedsięwzięcie „Wykwalifikowani. Nowoczesne kadry Pomorza” skierowane jest do 150 pracujących osób z wykształceniem, co najwyżej średnim, zamieszkałych na terenie powiatu miasta Gdańsk. W trzech 15-osobowych grupach szkoleniowych przeprowadzone zostaną warsztaty z obszaru technologii informacyjnych z 8, następujących modułów:
IT M1 Sprzęt i programowanie komputerowe
IT M2 Edycja dokumentów
IT M3 Obliczenia arkuszowe
IT M4 Baza danych
IT M5 Multimedia
IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne
IT M7 Technologie mobilne
IT M8 Grafika biznesowa

Celem projektu realizowanego przez Polską Giełdę Pracy Sp. z o. o jest sprostanie założeniu wynikającym z Poddziałania 8.1.1, czyli wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw. By wziąć udział w przedsięwzięciu, należy pomyślnie przejść rekrutację, prowadzoną zgodnie z polityką poszanowania równych szans, w myśl, której minimum 50% miejsc na szkoleniach przeznaczonych jest dla mężczyzn. Pierwszeństwo będą miały osoby powyżej 45 roku życia, które zostaną objęte indywidualnym wsparciem job coacha, czyli moderatora drogi zawodowej.

Prowadzone w zakresie projektu szkolenia mają na celu poprawę sytuacji uczestników na rynku pracy, podniesienie motywacji do samokształcenia, wzrost ich zainteresowania kształceniem ustawicznym, a także wzrost pewności siebie i oceny własnej wartości oraz zwiększenie szans na awans zawodowy.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1.

Więcej informacji: http://pracy.com.pl


Zespół Szkół Zawodowych im. S Konarskiego w Opolu Lubelskim

Tytuł projektu: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego
Działanie/Poddziałanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Termin realizacji: od 2011-07-01 do 2013-05-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 200

Cele projektu
– Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, języków obcych, przedsiębiorczości oraz ECCC;
– Wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli;
– Podniesienie poziomu motywacji do nauki oraz poziomu samooceny uczniów przez wskazanie możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności przy wyborze drogi zawodowej lub dalszej ścieżki edukacyjnej;
– Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001.


Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Tytuł projektu: Nowoczesny Nauczyciel w Społeczeństwie Informacyjnym – Studia Podyplomowe dla Nauczycieli
Działanie/Poddziałanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Termin realizacji: od 2010-01-01 do 2013-09-30
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 30 do 50

W ramach Projektu prowadzone są Studia Podyplomowe kwalifikacyjne dwuspecjalnościowe Informatyka i TI oraz Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Projekt prowadzony jest w standardzie ECCC. benificjeńci będą zdawać egzaminy ECCC IT od M1 do M8 oraz w obszarze branżowym Multimedia w dydaktyce oraz Komputer w edukacji wczesnoszkolnej. Stosowane są nowoczesne techniki nauczania tablice interaktywne, pracownia mobilna.


Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Tytuł projektu: E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012
Działanie/Poddziałanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Termin realizacji: od 2011-09-05 do 2012-05-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 200

W ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-08-022/10 ?E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012? ? etap II, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane będą w formie e-learningu zajęcia pozalekcyjne w zakresie języków obcych i matematyki z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

Łącznie z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w formie e-nauki (nauka przy pomocy komputera i Internetu) skorzysta 180 uczniów gorzowskich techników. Zajęcia prowadzone będą przez 18 odpowiednio przeszkolonych nauczycieli.

Projekt zakłada utworzenie 18 grup zajęć pozalekcyjnych po 10 uczniów (10 grup z j. obcych tj.: angielski, niemiecki oraz 8 grup z matematyki) i przeprowadzenie 30 godzin zajęć on-line dla każdej grupy.

W ramach projektu przewidziana jest nagroda dla 18 najlepszych uczniów. Będzie to 7-dniowy obóz językowy.

Rekrutacja uczniów prowadzona będzie w okresie 05 ? 16.09.2011 r., natomiast rekrutacja nauczycieli prowadzących zajęcia i konsultantów merytorycznych weryfikujących prawidłowość przygotowanych zajęć, prowadzona będzie w okresie 19 ? 30.09.2011 r. Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na gorzowskim portalu edukacyjnym www.edu.gorzow.pl oraz w gorzowskich technikach.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości edukacji w gorzowskich technikach poprzez zwiększenie dostępności i atrakcyjności dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych i matematyki. Ponadto 18 nauczycieli przygotowanych zostanie do praktycznego stosowania narzędzi i metod kształcenia na odległość.


Syntea S.A Lublin

Tytuł projektu: MKK-Moje Kluczowe Kompetencje
Działanie/Poddziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia
Termin realizacji: od 2010-08-01 do 2013-07-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: powyżej 1000

W projekcie MKK-Moje Kluczowe Kompetencje bierze udział 2700 beneficjentów, uczących się w trzech województwach:kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. Uczniowie uczestniczą w następujących zadaniach:

1. Zajęcia językowe.
2. Zajęcia ,,Edukacja komputerowa” IT/ICT
3. Zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
4. Zajęcia ,,Będę przedsiębiorcą”


Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu

Tytuł projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!
Działanie/Poddziałanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Termin realizacji: od 2011-03-25 do 2013-08-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 200

Projekt zakłada utworzenie w szkole nowego kierunku kształcenia – technik geodeta. W szkole zostanie utworzony SZOK – Szkolny Ośrodek Kariery, Przeprowadzone będą szkolenia zawodowe – z technik światłowodowych i okablowania strukturalnego. Dla 40 uczniów zostanie przeprowadzone szkolenie ECCC i egzaminy na poziomie B i C.


Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Tytuł projektu: Nowoczesne kwalifikacje drogą do sukcesu
Działanie/Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Termin realizacji: od 2012-01-02 do 2013-02-28
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 50 do 100

Projekt obejmuje następujące szkolenia: Specjalista ds. pielęgnacji i urody; Specjalista ds. grafiki komputerowej; Specjalista ds. zarządzania czasem z obsługą sekretariatu.


Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Tytuł projektu: Nowoczesne kwalifikacje – Angielski i Multimedia
Działanie/Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Termin realizacji: od 2012-01-02 do 2013-02-28
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 50 do 100

Projekt obejmuje szkolenia: Kurs j. angielskiego; Kurs multimedia i e-biznes.


Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak

Tytuł projektu: Akademia Umiejętności IT
Działanie/Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Termin realizacji: od 2012-01-01 do 2013-04-30
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 200

Adresatami projektu jest 100 pracowników i przedsiębiorców (w tym min. 55K) z 50 przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych/prowadzących działalność na obszarze WL, posiadających min. podstawową znajomość tematyki objętej w projekcie. Są to wyłącznie przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie proj. szkoleniowych w ramach konkursów 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2010 ogłoszonych przez UMWL oraz kwalifikują się do objęcia pomocą de minimis.

W ramach projektu oferowane są szkolenia:
1. Projektowanie komputerowe 120 godzin – zaplanowano szkolenia z 3 różnych zakresów tematycznych na poziomie min. średniozaawansowanym (poziom ustalony na poziomie testu plasującego)
2.Obliczenia arkuszowe i bazy danych 120 godzin – na poziomie min. średniozaawansowanym (poziom ustalony na poziomie testu plasującego)


Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak

Tytuł projektu: Lubelska Akademia e-przedsiębiorczości
Działanie/Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Termin realizacji: od 2012-01-01 do 2013-02-28
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 200

Projekt adresowany jest do pracowników i/lub kadry zarządzającej sektora MMŚP z woj. lubelskiego (w tym os. niepeł), uprawnione do korzystania z pomocy de minimis, które do tej pory pomocy na szkolenia nie otrzymały.

W ramach projektu oferowane są do wyboru szkolenia:
1. Grafika komputerowa;
2. Projektowanie przestrzenne;
3. E-marketing.

Koło Gospodyń Wiejskich – Rytrzanki

Tytuł projektu: „e-kobiety ryterskie”
Działanie/Poddziałanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Termin realizacji: od 2011-09-01 do 2012-02-29
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: mniej niż 30

Projekt adresowany do mieszkanek gminy Rytro, ma na celu podniesienie ich szans edukacyjnych.W ramach projektu będą prowadzone zajęcia informatyczne w stand. ECCC


Koło Gospodyń Wiejskich – Rytrzanki

Tytuł projektu: „e-kobiety ryterskie”
Działanie/Poddziałanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Termin realizacji: od 2011-09-01 do 2012-02-29
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: mniej niż 30

Projekt adresowany do mieszkanek gminy Rytro, ma na celu podniesienie ich szans edukacyjnych.W ramach projektu będą prowadzone zajęcia informatyczne w stand. ECCC


Gmina Tarnów Opolski

Tytuł projektu: Kompetentny Urzędnik + Sprawny Urząd = Zadowolony Obywatel
Działanie/Poddziałanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Termin realizacji: od 2011-01-03 do 2011-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: mniej niż 30

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi podniesienie kompetencji pracowników poprzez objęcie ich wsparciem szkoleniowym. Projekt spowoduje
modernizację i wzrost efektywności działania urzędu. Ponadto wartością dodaną jest wypracowanie i wdrożenie procedur dostosowanych do specyfiki urzędu.


Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie

Tytuł projektu: Energia Kompetencji
Działanie/Poddziałanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Termin realizacji: od 2011-05-01 do 2013-04-30
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 50 do 100

Szkolenia ECCC dla 60 uczniów ECCC Science dla 40 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie. Energia Kompetencji to projekt w którym oprócz certyfikatu ECCC uczniowie uzyskają certyfikaty językowe na poziomie A1.


Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Tytuł projektu: Nowoczesne Kwalifikacje – nauczyciel – terapeuta przyszłości
Działanie/Poddziałanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Termin realizacji: od 2012-01-01 do 2012-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: mniej niż 30

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli składający się z następujących modułów: 1. Kurs kwalifikacyjny terapia pedagogiczna; 2. Kurs technologie ITC z certyfikatem ECCC; 3. Kurs multimedia w dydaktyce.


Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Tytuł projektu: Nowe umiejętności – pracownik w społeczeństwie informacyjnym
Działanie/Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Termin realizacji: od 2012-01-01 do 2012-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 200

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia:

1. Język angielski – 160 godz.
2. Technologie multimedialne i Informacyjne – 40 godz.
3. Zarządzanie czasem – 20 godz.
4. Profil zaufany i podpis elektroniczny (e-Urząd) – 20 godz.
5. e-Usługi szansą dla firm – 60 godz.
6. Profesjonalna opieka nad dzieckiem i multimedia w dydaktyce – 180 godz.


it-Edukacja Paweł Grzegorz Zalewski

Tytuł projektu: Nowoczesna firma – nowoczesne kwalifikacje pracowników
Działanie/Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Termin realizacji: od 2012-01-01 do 2012-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: mniej niż 30

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia:

1. Język angielski – 60 godz.
2. Technologie multimedialne i Informacyjne – 48 godz.
3. Zarządzanie czasem – 20 godz.
4. Profil zaufany i podpis elektroniczny (e-Urząd) – 20 godz.


Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Tytuł projektu: Nowoczesny nauczyciel – terapeutą przyszłości
Działanie/Poddziałanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Termin realizacji: od 2012-01-01 do 2012-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: mniej niż 30

Opis: Kurs kwalifikacyjny terapia pedagogiczna.
Multimedia w edukacji


It-Edukacja Paweł Grzegorz Zalewski

Tytuł projektu: Twórczy nauczyciel – pedagogiem resocjalizacji
Działanie/Poddziałanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Termin realizacji: od 2012-01-01 do 2012-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: mniej niż 30

Opis: Multimedia w edukacji
Kurs kwalifikacyjny resocjalizacji


Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Przedsiębiorczości „ANIMUS”

Tytuł projektu: Lokalna Grupa Aktywnej Integracji
Działanie/Poddziałanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Termin realizacji: od 2011-05-01 do 2011-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: mniej niż 30

Opis: Szkolenie komputerowe ECCC przygotowujące do uzyskania Certyfikatów ECCC z 6 modułów: Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, edycja dokumentów, obliczenia arkuszowe, grafika biznesowa, technologie informacyjno-komunikacyjne, technologie mobilne dla 10 osób


Integra Sp z o.o.

Tytuł projektu: Gminna Grupa Aktywnej Integracji
Działanie/Poddziałanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Termin realizacji: od 2011-06-01 do 2011-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: mniej niż 30

Opis: Szkolenie komputerowe ECCC przygotowujące do uzyskania Certyfikatów ECCC z 6 modułów: Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, edycja dokumentów, obliczenia arkuszowe, grafika biznesowa, technologie informacyjno-komunikacyjne, technologie mobilne dla 10


LECHAA CONSULTING Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Profesjon@lny trener
Działanie/Poddziałanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Termin realizacji: od 2011-01-01 do 2011-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 200

Projekt „Profesjon@lny trener” adresowany jest do nauczycieli szkolnych, pracujących na terenie województwa lubelskiego.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

    1. 108 – godzinny kurs, w ramach którego będą zrealizowane moduły: wyjazd do Centrum Kształcenia na Odległość, tożsamość trenera, komunikacja interpersonalna, sytuacje trudne, planowanie i ewaluacja szkolenia, metodyka szkoleń, proces grupowy, poruszanie się po szkoleniowym rynku pracy oraz 8-godzinny kurs na platformie e-learningowej, obejmujący style uczenia się, motywację i komunikację;
    2. szkolenie e-Nauczanie (22 godziny), poruszające tematykę propedeutyki metodyki e-nauczania, cele, treści i metody e-nauczania, wybrane środki dydaktyczne oraz przygotowanie do tworzenia e-kursu.

Wszystkie zajęcia w ramach projektu odbywać się będą w grupach 15-osobowych. Zajęcia planowane są po godzinach pracy, średnio 4 godziny dziennie oraz w weekendy (8 godzin). Podczas zajęć 8-godzinnych uczestnicy otrzymują obiad, a w trakcie wszystkich – poczęstunek. Zapewniamy także zwrot kosztów dojazdów, w przypadku osób biorących udział w szkoleniu w innej miejscowości aniżeli adres zameldowania i zatrudnienia.
Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin w ramach kursu „Profesjon@lny trener” otrzymają zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu wykładowca na kursach (trener/edukator), zgodne z rozporządzeniem MEN. W przypadku kursu „e-Nauczanie”, uczestnicy, którzy zakończą w nim udział, przystąpią do międzynarodowego, certyfikowanego egzaminu ECCC z zakresu e-Nauczania.


LECHAA CONSULTING Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Kształcenie autostradą nowych możliwości
Działanie/Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Termin realizacji: od 2011-01-01 do 2012-01-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 200 do 500

Projekt adresowany jest do osób pracujących powyżej 18 roku życia z terenu woj. małopolskiego z powiatów:bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski.

Oferowane szkolenia:
Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC 50 h
Grafika komputerowa dla fotografów 45 h
Tworzenie stron www w turystyce 45 h
Rachunkowość komputerowa 70 h
HACCP w turystyce 60 h
Pamiątki – metodami decoupage i filcowania 80 h
Florysta 80 h
Projektowanie i aranżacja wnętrz 75 h
Ponadto oferujemy wsparcie w postaci warsztatów z :
Technologii Informatycznych
Kreowania wizerunku
oraz Doradztwo zawodowe


4system Polska Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Senior na czasie
Działanie/Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Termin realizacji: od 2011-01-01 do 2011-08-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 200

Na terenie województwa wielkopolskiego realizowany jest projekt szkoleniowy ?Senior na czasie?, skierowany do osób pracujących 45+. W ramach projektu przewidziane są szkolenia komputerowe, realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez firmę 4system Polska.

Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach, w wieku 45+, zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. wielkopolskiego.

Jeśli chcesz nauczyć się:
– profesjonalnego redagowania tekstów;
– wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych;
– tworzenia modeli obliczeniowych i baz danych;
– przeglądania stron internetowych i komunikacji internetowej;
– sprawnej obsługi programów biurowych, Microsoft Excel, Word;
zapraszamy do zgłoszenia swojej kandydatury na uczestnika szkolenia poprzez wypełnienie formularzy rekrutacyjnych dostępnych na stronie:
www.4system.pl/komputerbezbarier


[/vc_row_inner]

Fundacja Europa+

Tytuł projektu: Edukacja Twoją szansą
Działanie/Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Termin realizacji: od 2010-01-01 do 2011-08-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 500 do 1000

Opis: Zajęcia wyrównawcze dla uczniów szkół zawodowych, kursy zawodowe, zajęcia z doradcą zawodowym


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe w nowoczesnej szkole zawodowej
Działanie/Poddziałanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Termin realizacji: od 2010-07-01 do 2011-06-30
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 30 do 50

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZDZ w szkołach w Busku-Zdroju i Kazimierzy Wielkiej – szkołach prowadzących kształcenie zawodowe służace podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Celem szczegółowym jest podniesienie mobilności zawodowej 40 uczniów, umożliwienie uczniom kształtowania umiejętności potrzebnych do funkcjonowania na dzisiejszym rynku pracy oraz przekazanie im wiedzy i umiejętności zawodowych, które umożliwiają im znalezienie pracy. Ponadto celem szkoleń jest zmiana postawy życiowej młodych ludzi, budzenie w nich potrzeby kształcenia zawodowego, całożyciowego rozwoju i ustawicznego podnoszenia kompetencji. Projekt umożliwi uczniom zdobycie 4 podstawowych kompetencji kluczowych w zakresie: znajomości ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i świadomości kulturalnej. Projekt realizowany jest przez Oddział Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej pomiędzy ZDZ, a Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Partnerami w realizacji zadań projektowych są Powiat Buski i Powiat Kazimierski.


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Tytuł projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
Działanie/Poddziałanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Termin realizacji: od 2010-01-01 do 2014-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: powyżej 1000

Projekt jest realizowany w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły zawodowe, którymi przede wszystkim są małopolskie powiaty. Projekt obejmuje swoim wsparciem szkoły zawodowe (technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy, poprawa społecznego wizerunku kształcenia zawodowego.

W ramach projektu uczniowie uczęszczający do szkół zawodowych oferujących kształcenie w branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej mogą uczestniczyć w dodatkowych specjalistycznych zajęciach zawodowych.


Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Tytuł projektu: Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego
Działanie/Poddziałanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Termin realizacji: od 2011-01-01 do 2012-06-30
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 200 do 500

Grupą docelową (GD) w projekcie stanowi 300 nauczycieli (z województwa lubuskiego) wszystkich przedmiotów na każdym poziomie edukacji (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego (nowa podstawa programowa wprowadziła obowiązkowe zajęcia komputerowe na poziomie klas I-III SP), którzy chcą podwyższyć umiejętności w zakresie TIK. Kurs doskonalący KD 1-Komputer w edukacji wczesnoszkolnej ? XI2010-VI2011 dla 100 uczestników, 40godz. dydakt. x 10 grup (10-osobowych)=400 godz. dydakt., 5 grup w WOM, 5 grup w ODN.

Kurs doskonalący KD 2-Multimedia w dydaktyce – XI2010-VI2011 dla 200 uczestników, 40godz. dydakt. x 20 grup (10-osobowych)=800 godz. dydakt., 10 grup w WOM, 10 grup w ODN.

Każdy kurs kończy się egzaminem zgodnym ze standardami Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych. Egzamin sprawdza stopień spełnienia wymagań kompetencyjnych. Szkolenia ujęte w projekcie realizowane będą na bazie Syllabusów ECCC. Definiują one zakresy kompetencji dla danego kursu. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCCzaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie partnerów. W ramach kursów wykorzystywane będą narzędzia e-learningu.


Gmina Niedrzwica/Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7 kołobrzeskiego Pułku piechoty w Niedrzwicy Dużej

Tytuł projektu: Chcę, mogę, potrafię
Działanie/Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Termin realizacji: od 2010-01-01 do 2011-06-30
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 500 do 1000

Projekt \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\”Chcę, mogę, potrafię\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\” jest realizowany w 5 szkołach – 4 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum – na terenie gminy Niedrzwica Duża. Jego celem jest wyrównanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z wyżej wymienionych szkół i zmniejszenie dysproporcji pomiędzy nimi a uczniami z terenów miejskich. Zostanie on osiągnięty poprzez różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, sportowe i rozwijające talenty uczniów.

W ramach projektu inwestujemy w przyszłość naszych uczniów poprzez zajęcia zawodoznawcze i zajęcia z psychologiem, które pomogą w wyborze przyszłej drogi zawodowej. Ponadto umożliwimy zdobycie uczniom Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych (ECCC) , który powinien być niewątpliwą zaletą w oczach przyszłego pracodawcy.


ZSO nr 3 w Białymstoku

Tytuł projektu: Równy start w UE
Działanie/Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Termin realizacji: od 2010-09-01 do 2011-06-30
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 50 do 100

Opis: Projekt zakłada szereg działań skierowanych do uczniów i uczennic III LO oraz nauczycieli. Są to: zajęcia z j. angielskiego, warsztaty komunikacji międzykulturowej, zajęcia z praw człowieka, warsztaty równości płci, zajęcia przygotowujące nauczycieli do e-learningu i zajęcia przygotowujące do egzaminu ECCC.


Powiat Strzyżowski

Tytuł projektu: Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim – edycja II
Działanie/Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Termin realizacji: od 2010-02-01 do 2010-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 50 do 100

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 80 zagrożonych mieszkańców powiatu strzyżowskiego oraz ułatwienie im dostępu do rynku pracy w 2011 roku.

Projekt adresowany jest do 70 kobiet i 10 mężczyzn posiadających status os. niepełnosprawnych lub długotrwale bezrobotnych lub niezatrudnionych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Dlatego każdy jego uczestnik projektu przejdzie przez etap reintegracji społecznej (na który składa się doradztwo psychologiczne i zawodowe oraz trening psychologiczny), kurs komputerowy (ECCC) oraz kurs zawodowy który zostanie wybrany przez uczestnika na podstawie ustalonego IPD.


Gmina Smyków

Tytuł projektu: Przyszłe sukcesy rodzą się dzisiaj
Działanie/Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Termin realizacji: od 2009-10-01 do 2010-07-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 200 do 500

W ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne w 3 szkołach wiejskich z terenu gminy Smyków (2 podstawowych, 1 gimnazjum) wyrównujące wiedzę uczniów z różnych przedmiotów, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kursy komputerowe w standardzie ECCC. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji oraz zmniejszenie różnic pomiędzy uczniami naszych szkół a rówieśnikami z miast.


Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji Informatycznej

Tytuł projektu: Pierwszy krok do lepszej przyszłości
Działanie/Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Termin realizacji: od 2010-01-04 do 2010-10-29
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 50 do 100

Projekt adresowany jest do osób długotrwale bezrobotnych (pozostających łącznie bez zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat) zamieszkałych lub posiadających tymczasowe zameldowanie w powiatach tarnowskim, nowosądeckim lub gorlickim.

Kursy w ramach projektu
– Szkolenie komputerowe zakończone certyfikatem ECCC (40 godzin)
– Szkolenie Pracownik obsługi biurowej (60 godzin)
– Szkolenie z języka angielskiego (80 godzin)
– Warsztaty aktywizujące (20 godzin)

W ramach zajęć uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, poczęstunek (a przy wybranych zajęciach obiad), zwrot kosztów dojazdów na szkolenia, dodatek szkoleniowy w wysokości 720 zł (w przypadku 100% obecności na zajęciach).


MCSK Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Biurowi zawodowcy
Działanie/Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Termin realizacji: od 2009-11-01 do 2010-08-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 50 do 100

Celem projektu jest włączenie się do rynku pracy osób poszukujących zatrudnienia i znajdujących się w niekorzystnym położeniu, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i aktywizację osób bezrobotnych (osób pozostających bez zatrudnienia łącznie przez okres co najmniej 12 kolejnych m-cy w ciągu ostatnich 2 lat) z terenu woj.łódzkiego do końca sierpnia 2010 r.

Chcemy inspirować uczestników do rozwoju, poszukiwania pracy i przygotowania do wykonywania obowiązków na stanowisku pracownika obsługi biurowej lub sekretarki, które będą mogli zdobyć dzięki naszym szkoleniom. W przypadku województwa łódzkiego są to zawody, na które stale istnieje popyt. Indywidualne Doradztwo Zawodowe oraz pakiet szkoleń (j.angielski, kurs komputerowy oraz do wyboru kurs sekretarski lub kurs na pracownika obsługi biurowej) zwiększy szanse BO na rynku pracy.

Każdy uczestnik otrzyma indywidualne plany działania, zaświadczenie potwierdzające kompetencje (wydane na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn.03 lutego 2006) w zakresie j. angielskiego, zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w obrębie wybranego zawodu (sekretarka lub pracownik obsługi biura) oraz Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (ECCC) poświadczający umiejętność obsługi komputera w zakresie 7 modułów poziomu podstawowego certyfikacji ECCC.


Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w Lublinie

Tytuł projektu: Nowe kadry dla Lubelszczyzny
Działanie/Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Termin realizacji: od 2010-01-01 do 2011-08-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 200

Opis: aktywizacja i podnoszenie umiejętności zawodowych przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy woj. lubelskiego z modułem szkoleniowym ECCC.


WSP TWP w Warszawie

Tytuł projektu: Przedsiębiorcza Uczelnia – studia podyplomowe E-Nauczyciel
Działanie/Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Termin realizacji: od 2009-10-01 do 2010-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 30 do 50

Opis: Studia przygotowują do pracy w charakterze: nauczyciela przedmiotu „Technologia Informacyjna” w szkołach ponadgimnazjalnych oraz przedmiotu Informatyka we wszystkich typach szkół. Studia przygotowują także do pracy w charakterze trenerów i egzaminatorów ECCC.


Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

Tytuł projektu: Szkolenie zawodowe twoją przyszłością
Działanie/Poddziałanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Termin realizacji: od 2008-09-01 do 2011-06-30
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 200 do 500

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, jako jednostka organizacyjna powiatu limanowskiego w latach 2009-2011 realizuje projekt nr: POKL.09.02.00-12-053/08 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 9.2 – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego. W ramach projektu realizowane są szkolenia w następujących blokach:

blok 1 – spawalnictwo – szkolenie zawodowe otwierające rynek pracy
blok 2 – szkolenie informatyczne ECCC – łatwy start zawodowy
blok 3 – szkolenie z zakresu projektowania instalacji elektrycznych ECCC CAD
szkolenie z zakresu komputerowego wspomagania projektowania w budownictwie ECCC CAD
blok 4 – szkolenie z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie
blok 5 – szkolenia z zakresu przedsiębiorczości


Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

Tytuł projektu: Rozwój Potencjału Dydaktycznego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach
Działanie/Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Termin realizacji: od 2009-10-01 do 2013-05-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 200

Cel projektu
Ogólnym celem projektu jest podniesienie potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz unowocześnienie oferty edukacyjnej i ścisłe dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy i społeczeństwa opartego na wiedzy do końca maja 2013 r.

Grupy docelowe
Projekt posiada dwie bezpośrednie grupy beneficjentów ostatecznych. Pierwsi z nich to kandydaci na studia (60 pierwszych osób) chcący uczyć się na wskazanym w projekcie kierunku kształcenia architektura krajobrazu. Natomiast drugą stanowią pracownicy dydaktyczni Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach (40 osób) chcący podnieś swoje kompetencje w ramach oferowanych w projekcie szkoleń.

Zakładane rezultaty
Uczelnia uruchomi studia niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2009/2010 i wykształci 48 licencjatów na kierunku architektura krajobrazu w ramach specjalności: architektura krajobrazu otwartego do 2013 roku. W takcie trwania projektu swoje kompetencje dydaktyczne podniesie także 40 pracowników naszej Uczelni, głównie w obszarze stosowania technik multimedialnych w dydaktyce, grafiki komputerowej, a także pakietu szkoleń potwierdzonych Europejskim Certyfikatem Kompetencji Informatycznych (ECCC).


Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji Informatycznej

Tytuł projektu: Nowe perspektywy
Działanie/Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Termin realizacji: od 2010-02-01 do 2010-07-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 50 do 100

Projekt skierowany do pracowników i byłych pracowników Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych oraz członków ich rodzin. Obejmuje:
1. KURS ZAKRESU PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA w standardzie ECCC
2. SZKOLENIE ZAWODOWE – pracownik obsługi biurowej
3. PORADNICTWO ZAWODOWE


Program Operacyjny Kapitał Ludzki