S@fe Future

Bezpieczna cyfryzacja

ERASMUS+
ЕРАЗЪМ +

Projekt “S@fe Future”
realizowany w ramach ERASMUS+ przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
KEY ACTIVITY 2 „COOPERATION BETWEEN ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS”, COOPERATION PARTNERSHIPS IN SCHOOL EDUCATION
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2 „СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ“, МАЛКИ ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ – СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

 2021-2-BG01-KA210-SCH-000050994
01.09.2022 – 29.02.2024

Projekt koncentruje się na opracowaniu modelu integracji w celu stworzenia bezpiecznego środowiska cyfrowego dla rozwoju kompetencji cyfrowych młodzieży, co daje im możliwość eksploracji przestrzeni cyfrowej, zmniejszenie ryzyka nękania cyfrowego.
Definicja problemu brzmi: „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu długotrwałego i negatywnego zachowanie osoby lub grupy osób, których celem jest wyrządzenie krzywdy swojej ofierze”. Ten rodzaj znęcania się może poważnie zaszkodzić samoocenie i pewności siebie dziecka.
To niezwykle ważny dla współczesnych dzieci problem i możliwości jego ograniczenia oraz eliminacji są dyskutowane w projekcie. Projekt wspiera transformację cyfrową w szkolnictwie podstawowym, zwiększa zdolność i gotowość szkół do skutecznego i bezpiecznego przejścia na edukację cyfrową. Koncentruje się na wykorzystaniu technologii cyfrowych do celów nauczania, uczenia się, włączenia szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców, personelu niepedagogicznego i sektora pozarządowego do transformacji cyfrowej, ze zwróceniem również uwagi na towarzyszące transformacji negatywne zjawiska.
W ramach realizacji projektu stosowane są Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli – DigComp oraz dobre praktyki nauczycieli, obywateli i organizacji w zakresie technologii cyfrowych, związanych z problematyką cyfrowego nękania i zapewniania uczniom bezpiecznego środowiska cyfrowego.
Ofiary cyfrowego nękania często odczuwają presję psychologiczną i znajdują się w niekorzystnej sytuacji pod względem zdolności uczenia się i potrzebują
wsparcia. Z tego powodu projekt zajmuje się rozwiązywaniem problemu trudności w nauce, przedwczesnego kończenia nauki i niskiego poziomu kluczowych kompetencji. Celem jest zapewnienie monitorowania, wczesnego określania uczniów zagrożonych cyfrowym nękaniem i opracowanie prewencyjnego podejścia do radzenia sobie z tym problemem. W tym zakresie przewiduje się aktywną współpracę pomiędzy szkołami, rodzicami, organizacjami pozarządowymi i zainteresowanymi stronami.

  1. Wizyta robocza, Istambuł, 28-31.01.2023 r.

2. Wizyta robocza, Lublin 16-30 marca 2023 r.

 

Partnerzy:
For a Better Future – Bulgaria
Fundacja ECCC – Poland
ESCOLA PROFISSIONAL DO MONTIJO -Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo – Portugal
Srednja škola Duga Resa – Croatia
Основно училище ,,Христо Смирненски“ – Bulgaria
Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Turkey

     
Financial support received under the Erasmus + program. The project is funded with the support of the European Commission.
Финансова подкрепа получена по програма „Еразъм +“. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

 This visualization reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Тази визуализация отразява само личните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

S@fe future