RPO

Regionalny Program Operacyjny

ZAREJESTROWANE PROJEKTY

Publikujemy poniżej listę projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, korzystających ze standardu certyfikacji ECCC.

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PROEUROPEJSKIEGO 

Tytuł projektu: Szansa na lepszą przyszłość
Działanie/Poddziałanie: 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Termin realizacji: od 2019-09-01 do 2022-06-30
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 90

Celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna 90 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego. W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniach ICT zakończonych egzaminem zewnętrznym.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PROEUROPEJSKIEGO 

Tytuł projektu: Uwolnij się od wykluczenia
Działanie/Poddziałanie: 9.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  – ZIT
Termin realizacji: od 2019-01-01 do 2022-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 160

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 160 osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniach ICT zakończonych egzaminem zewnętrznym.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PROEUROPEJSKIEGO 

Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe na start
Działanie/Poddziałanie: 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych
Termin realizacji: od 2020-07-01 do 2021-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 140

Jednym z założeń projektu jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT zgodnych ze standardem DIGCOMP na poziomie A (podstawowym), których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych 140 uczestników projektu – osób zamieszkujących obszar województwa świętokrzyskiego. Szkolenia zakończone są certyfikacją zgodną ze standardem DIGCOMP.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PROEUROPEJSKIEGO 

Tytuł projektu: Postaw na rozwój
Działanie/Poddziałanie: 5.5 Kształcenie ustawiczne
Termin realizacji: od 2020-03-01 do 2021-02-28
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 170

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie TIK u 170 osób zamieszkujących województwo pomorskie. Projekt jest skierowany do pracowników sektora MMŚP oraz podmiotów ekonomii społecznej i jest zakończony zewnętrznym certyfikatem potwierdzający nabycie kwalifikacji cyfrowych.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PROEUROPEJSKIEGO 

Tytuł projektu: Angielski, ICT i Ty!
Działanie/Poddziałanie: 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych
Termin realizacji: od 2018-08-01 do 2020-06-30
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 60

Jednym z założeń projektu jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT zgodnych ze standardem DIGCOMP na poziomie A (podstawowym) przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych dla 60 osób zamieszkujących obszar województwa mazowieckiego.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PROEUROPEJSKIEGO 

Tytuł projektu: Szkolenia językowe i komputerowe szansą na zwiększenie kwalifikacji
Działanie/Poddziałanie: 5.5 Kształcenie ustawiczne
Termin realizacji: od 2017-06-01 do 2019-07-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 80

Jednym z celów projektu jest zwiększenie kwalifikacji w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych przez 80 osób o niskich kwalifikacjach w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa pomorskiego. Szkolenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu TIK na poziomie A, B lub C.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PROEUROPEJSKIEGO

Tytuł projektu: TIK? TAK! – na kompetencje cyfrowe najwyższy czas
Działanie/Poddziałanie: 11.2.1 Kształcenie osób dorosłych
Termin realizacji: od 2017-09-01 do 2018-06-30
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 100

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych u 100 osób – mieszkańców województwa łódzkiego o najniższych kwalifikacjach przez objęcie ich szkoleniami komputerowymi kończącymi się uznanymi certyfikatami ECCC.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PROEUROPEJSKIEGO 

Tytuł projektu: Pomorskie z certyfikatem – szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców woj.pomorskiego
Działanie/Poddziałanie: 5.5 Kształcenie ustawiczne
Termin realizacji: od 2017-03-01 do 2019-07-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 150

Jednym z celów projektu jest podniesienie umiejętności posługiwania się TIK o minimum jeden poziom u 150 osób – mieszkańców województwa pomorskiego. Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym odpowiadającym ramie Digital Competence Framework na poziomach zaawansowania A, B lub C.

EduArt Paweł Mieszkowski

Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe kluczem do kariery
Działanie/Poddziałanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych
Termin realizacji: od 2018-07-01 do 2020-03-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 180

EuroDialog Jarosław Patrzyk

Tytuł projektu: Akademia kompetencji kluczowych „Eurodialog”
Działanie/Poddziałanie: 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian
Termin realizacji: od 2018-06-01 do 2019-11-30
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 200 do 250

EUROSOLUTIONS Jan Dymek 

Tytuł projektu: Akademia Kompetencji Kluczowych
Działanie/Poddziałanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych
Termin realizacji: od 2018-05-01 do 2019-04-30
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 200

RUBKON Jarosław Rubczewski

Tytuł projektu: Program podniesienia kompetencji w zakresie języków obcych i TIK w województwie opolskim
Działanie/Poddziałanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Termin realizacji: od 2017-09-01 do 2018-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 200

Bezpłatne Kursy Komputerowe z certyfikatem ECCC ? Nysa
Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Program podniesienia kompetencji w zakresie języków obcych i TIK w województwie opolskim”, który jest współfinansowany z środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 ? 2020.

Korzyści ze szkolenia:

  • Koniec z ciągłym, krępującym proszeniem o pomoc bliskich, znajomych lub firmowego informatyka
  • Umiejętność samodzielnej pracy przy komputerze z MS Windows.
  • Znajomość podstawowych programów biurowych i graficznych.
  • Umiejętność wyszukiwania informacji i bezpiecznego korzystania z sieci Internet.
  • Umiejętność radzenia sobie z prostymi problemami.
  • Przewaga na rynku pracy. Mocny punkt w CV w postaci Certyfikatu ECC

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST

Tytuł projektu: Kompetencje cyfrowe bez ograniczeń
Działanie/Poddziałanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Termin realizacji: od 2017-08-01 do 2018-06-30
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: od 100 do 200

Cel główny: wzrost kompetencji w obszarze TIK u co najmniej 112 osób (58K) z 160 osób (83K) pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W projekcie przewidziano kursy komputerowe na poziomie A i B z egzaminami ECCC w obszarach: Informacja, Komunikacja, Treści, Bezpieczeństwo i Rozwiązywanie Problemów. W kursach zapewniamy tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących.

Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak

Tytuł projektu: Śląska Akademia Kompetencji – Subregion Centralny
Działanie/Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Termin realizacji: od 2020-01-01 do 2021-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 324

Miejsce realizacji:

Obszar Subregionu Centralnego województwa śląskiego:

miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański.

Cel główny Projektu:

Wzrost kompetencji lub kwalifikacji u 195 (117K/78M) osób pracujących z SC WS w wieku 18+.

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób o NK, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje: 47 (29K/18M) (min 60% z 78 osób).

Liczba osób 25+, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje (60% z 275): 165 (99K/66M).

Wskaźnik nie obejmuje osób 18-24 lata.

Liczba osób 50+, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje: 32 (19K/13M) (60% z 52 osób).

Wskaźniki kluczowe:

Liczba osób o NK objętych wsparciem: 78 (47K/31M)

Liczba osób 25+ objętych wsparciem: 275 (165K/110M)

Osoby objęte szkoleniami ICT: 120 (72K/48M)

Liczba osób 50+ objętych wsparciem: 52 (31K/21M)

CENTRUM KSZTAŁCENIA PROEUROPEJSKIEGO

Tytuł projektu: Lepsza przyszłość
Działanie/Poddziałanie: 11.01 Aktywne włączenie
Termin realizacji: od 2019-01-01 do 2019-12-31
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 50

Regionalny Program Operacyjny