Polsko - Amerykańska Akademia Cyfrowa

Polish - American Cyber Academy


Polsko-Amerykańska Akademia Cyfrowa (PAAC/PACA)

Jest to Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Lublinie, prowadzona przez Fundację ECCC we współpracy z partnerami amerykańskimi.

Technologie cyfrowe są jednym z podstawowych elementów współczesnego życia zawodowego i społecznego. Należą do jednego z najważniejszych obszarów kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Można je zdefiniować jako swobodne i krytyczne korzystanie z technologii informacyjno -komunikacyjnych, aby osiągać cele związane m. in. z nauką, pracą czy aktywnym uczestnictwem w social mediach.

Polsko-Amerykańska Akademia Cyfrowa ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu technologii cyfrowych. Nauka w Akademii nie tylko stwarza uczestnikom okazję do zdobycia oraz doskonalenia umiejętności, ale również pozwoli wypracować zindywidualizowane rozwiązania, gotowe do zastosowania w społeczeństwie cyfrowym.

 

Kursy kształcenia:

Lp. Tytuł kursu Course Title
1. Tester oprogramowania – technologie manualne Software tester – manual technologies
2. Tester oprogramowania – technologie zautomatyzowane Software tester – automated technologies
3. Młodszy programista stron internetowych (Technologia Front-end: HTML, CSS, JavaScript) Junior web developer (Front-end technologies: HTML, CSS, JavaScript)
4. Projektant UX aplikacji internetowych UX designer of web applications
5. Programowanie w Java od podstaw Programming in Java from scratch
6. Programowanie w PHP i SQL od podstaw
(Programowanie back-end aplikacji webowej w Apache-PHP-MySQL] 
Programming in PHP and SQL from scratch (Back-end programming of a web application in Apache-PHP-MySQL)
7. Programowanie w Python od podstaw Programming in Python from scratch
8. Programowanie systemów mobilnych od podstaw (Technologia: programowanie na platformę Android. Język SWIFT( Programming mobile systems from scratch (Technology: programming for the Android platform. SWIFT language)
9. Zaawansowane programowanie aplikacji webowych Advanced web application programming
10. Administrator treści stron internetowych (Technologia: Workpress) Website content administrator (Technology: Workpress)
11. Tworzenie i wykorzystywanie kursów e-learningowych (Technologie: Moodle, PowerPoint, Google meeting/Zoom)
Creating and using e-learning courses (Technologies: Moodle, PowerPoint, Google meeting/Zoom)
12. Podstawy bezpieczeństwa cyfrowego dla wszystkich Digital security, basics for everyone
13. Wstęp do bezpieczeństwa cyfrowego technicznego 
Forword To Technical Security – JASPER
14. Programowanie Linux  Linux – JASPER
15. Koncepcje sieciowe 
Network Concepts – JASPER
16. Jak pozostać anonimowym  Staying Anonymous – JASPER
17. Podstawy konfiguracji pracy zdalnej w publicznej chmurze obliczeniowej. Configuration fundamentals of distance work in public cloud computing.

 

nr.ewid.: UML – 259/P/N
RIS nr: 2.06/00009/2018
REGON: 061499354

tel.: 81 444 99 46
email: paca@paca-digitalacademy.euit@paca-digitalacademy.eu
www.paca-digitalacademy.eu

bank: BS w Poniatowej O/Lublin; nr. 34 8735 0007 3000 3099 2000 0040

             
PAAC