Opis modułów

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Obszar Kompetencji cyfrowych – DigComp (Digital Competences)

Ramy kompetencji cyfrowych DigComp zostały opracowane przez Komisję Europejską w celu kształtowania i doskonalenia kompetencji cyfrowych obywateli Unii Europejskiej.

Moduł DC M1 Informacja i dane polega na: identyfikacji, lokalizacji, pobieraniu, przechowywaniu, organizacji i analizie informacji cyfrowych, zdolności oceny ich wartości, znaczenia i celu.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu DC M1 Informacja i dane POTRAFI:

 • Wyszukać informację, korzystając z wyszukiwarki internetowej oraz filtrować informację według obszarów przeszukiwania.
 • Zapisywać i otwierać stronę internetową, plik graficzny, dźwiękowy i filmowy w określonej lokalizacji.
 • Kopiować i wklejać tekst, obraz ze strony WWW do dokumentu tekstowego.
 • Korzystać z różnych źródeł informacji, np. baz danych, katalogów tematycznych, bibliotek cyfrowych.
 • Korzystać z operatorów wyszukania zaawansowanego i rozmytego w celu efektywniejszego wyszukiwania oraz selekcjonowania informacji.
 • Porównać różne informacje, stosując kryteria weryfikacji wiarygodności informacji (wiarygodność autora, rzetelność tematu, aktualność).
 • Tworzyć hierarchiczny schemat organizacji folderów i plików oraz stosować własną strategię organizowania dokumentów elektronicznych.
 • Stosować filtry, słowa kluczowe, tagi w celu efektywniejszego wyszukiwania danych.
 • Tworzyć zakładki w przeglądarce i zarządza nimi w celu zapamiętywania ciekawych stron.
 • Stosować w praktyce strategie wyszukiwania, np. „Wyszukiwanie proste”, „Formowania klas”.
 • Korzystać z kanałów informacyjnych w celu monitorowania wartościowych stron WWW, np. mikroblogów.
 • Zarządzać archiwami w chmurze i na różnych nośnikach cyfrowych.

 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji w Internecie:

 • Stosowanie terminów: wyszukiwarka, multiwyszukiwarka.
 • Istota działania wyszukiwarki internetowej.
 • Wyrażanie własnych potrzeb informacyjnych.
 • Budowanie świadomości różnorodności źródeł informacji.
 • Strategie wyszukiwania informacji  i osób online, charakteryzowanie etapów procesu budowania tych strategii, w tym również dostosowywanie strategii wyszukiwania do konkretnej wyszukiwarki czy aplikacji.

Ocena wiarygodności informacji w Internecie:

 • Świadomość faktu, że różne źródła informacji mają różny poziom wiarygodności.
 • Rozumienie różnicy między informacją a opinią.
 • Celowości porównania wiarygodności zdobytych informacji.
 • Konieczność zweryfikowania informacji przed jej wykorzystaniem – np. poprzez sięgnięcie do innych źródeł.

 Zapis plików i treści oraz ich organizacja:

 • Typy zdjęć, pilików dźwiękowych, plików wideo, skompresowanych oraz tekstowych stosowanych w sieci WWW i różnych nośnikach.
 • Nazewnictwo plików i folderów w systemie operacyjnym.
 • Sposoby magazynowania danych cyfrowych.
 • Hierarchiczny schemat organizacji folderów i plików.
 • Tworzenie kopii zapasowych.

Ramy kompetencji cyfrowych DigComp zostały opracowane przez Komisję Europejską w celu kształtowania i doskonalenia kompetencji cyfrowych obywateli Unii Europejskiej.

Moduł DC M2 Komunikacja i współpraca obejmuje: komunikację w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpracę za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcję i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach oraz świadomość międzykulturową.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu DC M2 Komunikacja i współpraca POTRAFI:

 • Nawiązywać komunikację poprzez telefon komórkowy: email, SMS, VoIP, czat.
 • Używać narzędzi komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem ich zaawansowanych funkcji, a także potrafi je dostosowywać do celu działania oraz potrzeb odbiorców.
 • Dzielić się plikami i treściami za pomocą narzędzi (e-mail z załącznikiem).
 • Publikować dane w serwisie społecznościowym.
 • Dzielić się treściami i zasobami z innymi osobami w komunikacji sieciowej z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji narzędzi współpracy online oraz dedykowanych platform.
 • Korzystać z forów, serwisów informacyjnych (np. urząd, szpital, bank, państwo), edukacyjnych (e-learning) i społecznościowych w zależności od aktualnych potrzeb.
 • Wykorzystywać zaawansowane funkcje różnych serwisów i narzędzi do różnorodnych celów współpracy cyfrowej, w tym do wspólnego tworzenia zasobów treści i wiedzy.
 • Korzystać z usług internetowych zgodnie podstawowymi normami obowiązującymi w kontaktach z innymi online.
 • Radzić sobie z niewłaściwymi zrachowaniami w komunikacji online.
 • Korzystać z usług internetowych zgodnie z netykietą oraz ochrony siebie i innych przed zagrożeniami etycznymi płynącymi z Internetu.
 • Tworzyć i ochronić własną tożsamość cyfrową. Świadomie budować pożądany profil cyfrowy.
 • Zarządzać wieloma swoimi tożsamościami cyfrowymi, własnym śladem cyfrowym, a także zadbać o własny wizerunek w sieci.

 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji:

 • Środki komunikacji cyfrowej (np. telefon komórkowy, email, chat, VoIP, wideokonferencja, SMS).
 • Powszechnie używane aplikacje komunikacji elektronicznej.
 • Typy narzędzi komunikacji elektronicznej oraz ich zaawansowane funkcje i możliwości.

 Dzielenie się informacjami i zasobami:

 • Dzielenie się zasobami informacyjnymi ze współpracownikami.
 • Szacowanie wartość i zasobu oraz odpowiedniej grupy docelowej, do której informacja jest adresowana oraz właściwa ocena, jakimi zasobami informacji można dzielić się publicznie.
 • Funkcjonowanie chmury obliczeniowej. Narzędzia służące do dzielenia się informacjami i zasobami z innymi osobami w komunikacji sieciowej, pracy, nauce zdalnej i dedykowanych platformach.

Aktywność obywatelska online:

 • Różnorodność serwisów internetowych (informacyjnych, edukacyjnych, społecznościowych), z których można pozyskać informacje.
 • Dodatkowe formy aktywności w społeczeństwie demokratycznym, takie jak: wywieranie nacisku (lobbing), składanie petycji drogą elektroniczną.
 • Wkład współpracowników do wspólnej pracy; właściwy podział zadań w różnorodnych formach współpracy online.

 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych:

 • Współpraca ułatwiająca tworzenie treści.
 • Specyfika wspólnej pracy zespołowej.
 • Różnice kulturowe i ich odzwierciedlenie w zasadach komunikowania się z różnymi społecznościami.

 Netykieta:

 • Ustalone i obowiązujące, w świecie cyfrowym, normy w kontaktach z innymi online i stosowanie się do nich.
 • Etyka w mediach cyfrowych. Znajomość zjawiska cyberprzemocy oraz niewłaściwych witryn internetowych.

 Zarządzanie tożsamością cyfrową:

 • Tożsamość cyfrowa – rozumienie powiązań pomiędzy światem realnym i wirtualnym.
 • Czynniki mające pozytywny lub negatywny wpływ na kreowanie własnej tożsamości cyfrowej (informacje upubliczniane).
 • Korzyści i zagrożenia związanych z tożsamością cyfrową – świadomość występowania wyrafinowanych technik, którymi posługują się cyberprzestępcy.

Ramy kompetencji cyfrowych DigComp zostały opracowane przez Komisję Europejską w celu kształtowania i doskonalenia kompetencji cyfrowych obywateli Unii Europejskiej.

Moduł DC M3 Tworzenie treści cyfrowych obejmuje: Tworzenie i edytowanie nowych treści; integrację i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, treści cyfrowe i programowanie; rozumienie, poszanowanie i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu DC M3 Tworzenie treści cyfrowych POTRAFI:

 • Tworzyć i modyfikować treści cyfrowe (tekst, tabela, obraz graficzny, nagranie audio) przy pomocy odpowiednich programów.
 • Utworzyć i zapisać treść cyfrową, w tym multimedialną, w określonym formacie.
 • Tworzyć treści w różnych formatach, w różnych programach i platformach.
 • Korzystać z aparatu cyfrowego, kamery, kamerki internetowej oraz stosownego oprogramowania do wytworzenia oryginalnych treści cyfrowych.
 • Tworzyć nowe dokumenty multimedialne poprzez połączenie już istniejących treści tekstowych, tabelarycznych, obrazów, nagrań audio i wideo.
 • Stworzyć większy obraz z istniejących mniejszych lub ich części.
 • Stworzyć nowe nagranie audio z już istniejących – całych lub wybranych ich fragmentów.
 • Zastosować wybrane licencje do tworzonych treści.
 • Korzystając z ustawień zaawansowanych, dostosować programy do swoich potrzeb, a także dokonać prostych zmian w programach.
 • Pobrać, zmienić (w tym napisać własny) i skompilować otwarty kod źródłowy w dwóch językach programowania.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Tworzenie treści cyfrowych:

 • Tworzenie treści cyfrowe (tekst, tabela, obraz graficzny, nagranie audio) przy pomocy odpowiednich programów.
 • Formaty plików tekstowych, graficznych, audio, wideo.

Integracja i przetwarzanie treści:

 • Modyfikowanie treści cyfrowych: tekstu, tabel, obrazów oraz nagrań audio i wideo.
 • Tworzenie nowych dokumentów multimedialne z istniejących już treści.

Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji:

 • Prawa autorskie i własności intelektualne oraz świadomość, że jakaś część treści cyfrowej może być nimi objęta.
 • Rodzaje licencji oraz ich właściwie zastosowanie.
 • Prawa autorskie i licencje do treści cyfrowych.
 • Różnice pomiędzy licencjami i ich wpływem na treści cyfrowe.
 • Zasady wykorzystania licencjonowanych treści.

Programowanie:

 • Source code (kod źródłowy) i zasady jego modyfikacji.

Ramy kompetencji cyfrowych DigComp zostały opracowane przez Komisję Europejską w celu kształtowania i doskonalenia kompetencji cyfrowych obywateli Unii Europejskiej.

Moduł DC M4 Bezpieczeństwo obejmuje: ochronę osobistą, ochronę danych, ochronę tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu DC M4 Bezpieczeństwo POTRAFI:

 • Zainstalować i skonfigurować program antywirusowy.
 • Skanować nośniki danych programem antywirusowym oraz podejmować decyzje w chwili wykrycia zagrożenia przez program antywirusowy.
 • Obsługiwać przeglądarkę w trybie prywatnym oraz zarządzać historią przeglądanych stron.
 • Znaleźć, zainstalować i konfigurować dodatki do przeglądarki zwiększające bezpieczeństwo.
 • Monitorować stan połączenia urządzenia cyfrowego z siecią i odpowiednio reagować na zagrożenie.
 • Szyfrować dane z wykorzystaniem złożonych haseł.
 • Sprawdzić autentyczność stron internetowych, np. instytucji finansowych.
 • Podnosić poziom ochrony swojej prywatności poprzez zmianę domyślnych ustawień prywatności online.
 • Modyfikować prawa dostępu dla udostępnionych danych; adekwatnie do potrzeb.
 • Rozwiązywać problemy związane z uzależnieniem od TIK.
 • Dostosować stanowisko pracy – ergonomia i higiena pracy.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Narzędzia służące ochronie:

 • Zagrożenia, na jakie narażone jest urządzenie cyfrowe.
 • Zabezpieczanie urządzeń cyfrowych (komputer, laptop, urządzenie mobilne).
 • Program antywirusowy.
 • „Mocne” hasło.
 • Zagrożenia wynikające z dostępu do urządzenia przez niepowołane osoby i sposoby zabezpieczenia.
 • Zagrożenia wynikające z otwierania niepewnych stron internetowych i otwierania załączników poczty elektronicznej od nieznanych nadawców oraz korzystania z publicznych urządzeń.
 • Podpisy elektroniczne i certyfikaty potwierdzające tożsamość.
 • Zagrożenia związane z korzystaniem z publicznych sieci dostępowych, VPN.
 • Typy ataków, których celem są urządzenia elektroniczne oraz sposoby dbania o ich bezpieczeństwo.
 • Szyfrowanie danych.

Ochrona danych osobowych:

 • Krytyczne informacje osobowe.
 • Zagrożenia związane z próbą wyłudzania danych osobowych podczas korzystania z Internetu.
 • Ochrona przed próbą wykradania danych.
 • Brak anonimowości w sieci.
 • Aspekty prawne związane z udostępnianiem i przetwarzaniem danych osobowych, w tym typy oświadczeń o udostępnianie danych osobowych. 

Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK):

 • Cyberprzemoc oraz sposoby jej uniknięcia.
 • Nowoczesne technologie – negatywny wpływ na zdrowie podczas niewłaściwego użytkowania.
 • Uzależnienie od TIK: rozpoznanie objawów.
 • Zagrożenia związane z korzystaniem z urządzeń cyfrowych, ergonomii i higieny pracy.

Ochrona środowiska:

 • Oszczędzanie energii elektrycznej poprzez właściwe stosowanie urządzeń cyfrowych.
 • Pozytywny i negatywny pływ urządzeń cyfrowych na środowisko naturalne.
 • Obliczanie oraz obniżanie kosztów użytkowania TIK.
 • Dobieranie urządzeń zużywających mniej energii – ochrona środowiska.

Ramy kompetencji cyfrowych DigComp zostały opracowane przez Komisję Europejską w celu kształtowania i doskonalenia kompetencji cyfrowych obywateli Unii Europejskiej.

Moduł DC M5 Rozwiązywanie problemów obejmuje: identyfikację potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu DC M5 Rozwiązywanie problemów POTRAFI:

 • Rozpoznać wadliwie działające narzędzia, naprawić je i skonfigurować.
 • Obsłużyć aplikacje TIK oraz rozpoznać sytuacje, kiedy nie działają poprawnie.
 • Sprawdzić czy urządzenie ma komunikację z siecią i podjąć działania związane z jej przywróceniem.
 • Wybrać narzędzie odpowiednie do potrzeb.
 • Monitorować i testować, a także krytycznie oceniać, dobrane narzędzia względem optymalnego rozwiązania problemu.
 • Wykorzystać inne, niż komputer, urządzenia techniczne do dzielenia się swoją twórczością.
 • Wykorzystać urządzenia peryferyjne do twórczej pracy (mikrofon, kamerka, aparat cyfrowy, drukarka, skaner).
 • Wyszukać grupę tematyczną i zainicjować „dyskusję” nad tematem (forum).
 • Tworzyć materiały szkoleniowe w różnej formie i postaci, samodzielnie i we współpracy z innymi.
 • Udostępniać materiały szkoleniowe i kursy.
 • Wyszukać i skorzystać z informacji – samouczków.
 • Skorzystać z narzędzi TIK podczas uczestnictwa w kursach i szkoleniach (telekonferencja, multimedialne materiały z kursami).
 • Zaplanować ścieżkę swojej edukacji cyfrowej.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Rozwiązywanie problemów technicznych:

 • Wsparcie w sytuacji, gdy TIK nie działają właściwie.
 • Reagowanie na ewentualną awarię i rozwiązanie problemu.
 • Ocena właściwie działającego narzędzia TIK.

Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów:

 • Dzielenie się z innymi własnymi pomysłami i poglądami, wykorzystując narzędzia komunikacyjne TIK (np. forum, skype, gg) oraz komentarze artykułów w serwisach informacyjnych.
 • Dzielinie się swoją e-twórczością (zdjęcia, grafiki, projekty i inne) z innymi (mail, skype, Youtube).
 • Ograniczenia związane z pocztą elektroniczną i innymi formami komunikacji cyfrowej.
 • Spodziewany efekt przy wykorzystaniu danego narzędzia.
 • Ścisłe i precyzyjne określenie problemu, z jakim użytkownik ma do czynienia oraz dobranie zespołu narzędzi TIK (oprogramowanie, sprzęt) przy pomocy, których będzie można je rozwiązać.
 • Określenie, w których obszarach stosowanie narzędzi TIK nie przyniesie oczekiwanego efektu.
 • Krytyczna ocena nowej technologii.

 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii:

 • Aktywne włączanie się w dyskusję, debatę czy próbę rozwiązania konkretnego problemu (forum, skype, chat).
 • Korzystanie, jako „prowadzący” lub menadżer, z wybranej platformy edukacyjnej.
 • Znajomość wielu organizacji, instytucji, ośrodków badawczych, instytutów, które prowadzą otwarte badania.
 • Dołączenie do aktualnie przeprowadzanych badań i aktywne uczestniczenie poprzez własne i udostępnione narzędzia TIK.

 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych:

 • Możliwości, jakie oferują narzędzia TIK- świadomość potrzeby ciągłego kształcenia się w tej dziedzinie.
 • Kursy i szkolenia z obszaru konkretnych narzędzi TIK.
 • Świadomość swojej wiedzy i umiejętności a na pewnym poziomie potrzeba podzielenia nimi z innymi.
 • Znajomość firm i instytucji szkoleniowych prowadzących szkolenia w obszarze technologii cyfrowych, a także sposoby i miejsca, gdzie można zapoznać się z nowymi TIK.
 • Zachęcanie innych do poszerzania swojej wiedzy cyfrowej i promowanie jej poprzez dostępne narzędzia TIK.

Obszar Technologii informacyjnych – IT

Kto nie korzysta z komputera? Na pewno mieszkańcy amazońskiej dżungli, których nie znalazło jeszcze oko Google’a. W przeciwnym wypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że codziennie je wykorzystujemy. Nawet nieświadomie…

Komputery dbają o nasze bezpieczeństwo podczas podróży samochodem, optymalizują zużycie wody w pralce czy też próbują stworzyć trzeci wymiar w telewizorach.

Można ich nie lubić, ale na pewno nie sposób ignorować. Warto zatem poznać i wykorzystywać je świadomie.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe POTRAFI:

 • określić swoje potrzeby w zakresie użytkowania komputerów i wybrać dla siebie odpowiedni sprzęt,
 • porozmawiać o komputerach z fachowcami ich językiem,
 • użytkować komputer w sposób efektywny lub biegły (na poziomie zaawansowanym).

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Komputer i jego budowa

 • komputer jako element składowy systemu informacyjnego
 • podstawowe elementy składowe współczesnego komputera oraz popularne jednostki miar stosowane w informatyce i technologii informacyjnej
 • terminy i pojęcia wykorzystywane w mierzeniu jednostek informatycznych

Urządzenia peryferyjne

 • pojęcie urządzenia peryferyjnego. Wyjaśnienie zależności między komputerem a urządzeniem wejścia/wyjścia
 • podstawowe urządzenia peryferyjne. Przegląd popularnych urządzeń wykorzystywanych w komputerach osobistych
 • rozróżnienie urządzeń wejścia/wyjścia. Zrozumienie i umiejętność rozpoznania urządzeń oraz dopasowanie wymagań sprzętowych

Sieci komputerowe

 • obszary zastosowania sieci komputerowych
 • topologie sieci komputerowych
 • pojęcia: adres sieciowy (IP), adres sprzętowy (MAC) oraz wykorzystanie adresowania w praktyce
 • szybkość i rodzaje transmisji w sieciach komputerowych

System operacyjny

 • system operacyjny jako interfejs pomiędzy maszyną a człowiekiem
 • podział systemów operacyjnych
 • zasoby sprzętowe i zarządzanie przez system operacyjny

Oprogramowanie

 • oprogramowanie komputerowe jako produkt niematerialny, abstrakcyjny i unikalny
 • rodzaje oprogramowania, podział ze względu na licencjonowanie (freeware, sharware, trial itp.)
 • podstawowy podział oprogramowania ze względu na zastosowanie.

Zazwyczaj pierwszym i podstawowym programem użytkowym zainstalowanym na komputerze jest edytor tekstu, który pomoże stworzyć dokument. Właśnie! Tylko stworzyć i może jeszcze sprawdzić poprawność ortograficzną. Niestety, program nie posiada wbudowanego modułu oceny estetyki… Równie bezdusznie pozwoli nam wydrukować aplikację, która w dziale personalnym wywoła jęk zawodu lub wzbudzi uznanie prezesa. Dokument, którym się posługujemy, świadczy o nas, o naszej wiedzy merytorycznej, a w końcu też o tym czy jesteśmy systematyczni, czy potrafimy zorganizować siebie w pracy.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu IT M2 Edycja dokumentów POTRAFI:

 • stworzyć dokument, który „dobrze wygląda”,
 • łączyć działanie edytora z innymi aplikacjami biurowymi,
 • Pracować z dokumentami w grupie,
 • wykorzystywać edytor tekstu do automatyzowania powtarzalnych czynności biurowych.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Tworzenie zawartości dokumentu

 • posługiwanie się polami specjalnymi
 • tworzenie konspektu dokumentu
 • automatyczne tworzenie spisów treści, podpisów, indeksów

Strukturyzowanie dokumentu

 • wykorzystanie, tworzenie własnych i edycja stylów
 • wykorzystanie pól, przypisów, podpisów, indeksów, odsyłaczy, zakładek

Formatowanie dokumentu

 • zabezpieczanie dokumentów hasłem
 • stosowanie wielopoziomowych list punktowanych i numerowanych

Zarządzanie dokumentami

 • scalanie i podział dokumentów z/na wielu plików
 • wykorzystanie i tworzenie własnych szablonów dokumentów
 • Wykorzystanie korespondencji seryjnej

Dostosowanie edytora

 • tworzenie, kopiowanie i uruchamianie makropoleceń automatyzujących przetwarzanie dokumentu
 • dołączanie dodatków do edytora

Fakt, że arkusze kalkulacyjne wykorzystywane są przez matematyków, analityków finansowych czy też pracowników kancelarii podatkowych, jest dosyć oczywisty. Umiejętność przeprowadzenia obliczeń arkuszowych może również ułatwić pracę muzykowi, który komponuje fugę, plastykowi tworzącemu nowe origami, poecie, który pisze wiersz pod rygorem określonego rytmu. Obliczenia arkuszowe będą na pewno przydatne każdej osobie, która prowadzi swoje gospodarstwo domowe i zarządza swoim własnym portfelem – bez względu na przynależność do grupy społecznej czy zawodowej.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu IT M3 Obliczenia arkuszowe POTRAFI:

 • interpretować wyniki przedstawione za pomocą wykresów,
 • rozwiązywać problemy o charakterze statystycznym oraz finansowym (poziom zaawansowany).

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Zarządzanie danymi w arkuszu

 • metody szybkiego wpisywania danych (serie danych)
 • praca z wykresami
 • definiowanie sprawdzania poprawności wprowadzanych danych

Analiza danych

 • wykorzystanie funkcji (matematycznych, statystycznych, wyszukiwania, logicznych)
 • typy adresowania komórek (odwołanie bezwzględne, względne i mieszane)
 • formuły z odwołaniami do wielu arkuszy
 • formuły tablicowe
 • tworzenie tabel przestawnych i manipulowanie nimi
 • Analysis ToolPack
 • wykorzystanie narzędzia Solver
 • zastosowanie narzędzia „Szukaj wyniku”

Formatowanie danych i zawartości

 • formatowanie wartości komórek
 • formatowanie wyglądu komórek
 • tworzenie własnych formatów danych

Zarządzanie danymi w skoroszytach

 • przygotowanie wydruku arkusza
 • porządkowanie danych w arkuszach (sortowanie i filtrowanie tabeli)
 • zabezpieczenie arkuszy i skoroszytów

Makropolecenia

 • tworzenie funkcji użytkownika przy pomocy języka VBA
 • tworzenie makropoleceń wykonujących niestandardowe makropolecenia
 • tworzenie makropoleceń przeprowadzających symulacje

Dostosowanie aplikacji

 • Tworzenie dodatków do aplikacji

Jesteśmy w gmachu miejskiej biblioteki. Komputery nie działają, a może nigdy ich tam nie było…? Nikt nie ma czasu. Książek musimy sobie poszukać sami. Małe drewniane szufladki zawierają karty identyfikacyjne zbiorów. Już wiemy, w którym regale i na której półce znajduje się Szymborska, Herbert i Vian. Cyfrowe bazy danych korzystają z tych samych mechanizmów, co ich analogowi protoplaści. Docierając do indeksów, zwracają zbiór powiązany z szukaną frazą czy hasłem. Robią to jednak znacznie szybciej. W dodatku bez pomyłek.

Znajomość zagadnień związanych z bazami danych nie jest niezbędna, żeby korzystać z biblioteki miejskiej czy wyszukiwarki internetowej. Pomaga natomiast systematyzować informacje, którymi posługujemy się na co dzień w pracy lub w domu.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu IT M4 Bazy danych POTRAFI:

 • projektować i tworzyć bazy danych,
 • tworzyć zapytania, które zwracają określone wyniki,
 • administrować bazy danych.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Teoria baz danych

 • podstawowe pojęcia: dane, informacje, baza danych (BD), system bazy danych (SBD), system zarządzania bazą danych (SZBD), rekord, pole, typy danych
 • modele baz danych i związane z nimi pojęcia
 • projektowanie relacyjnej bazy danych
 • grupy użytkowników baz danych i ich zadania

Tworzenie bazy danych i manipulowanie danymi

 • określanie warunków integralności– sprawdzanie poprawności danych
 • realizacja podstawowych operacji na tabeli: dodawanie, edycja, usuwanie, przeglądanie danych
 • bezpieczeństwo danych
 • optymalizacja bazy danych

Realizacja zapytań (kwerend)

 • sortowanie danych wg różnych kryteriów w różnej kolejności
 • konstruowanie zapytań wybierających w relacyjnej bazie danych
 • konstruowanie zapytań funkcjonalnych
 • konstruowanie zapytań sprzężonych
 • inne typy zapytań: parametryczne, krzyżowe i z polami obliczeniowymi
 • konstruowanie zapytań w języku SQL

Raporty

 • tworzenie raportów na podstawie relacyjnej bazy danych z uwzględnieniem grupowania i sortowania
 • tworzenie raportów wykorzystujących obliczenia

Kilkuminutowe reklamy czasami zabierają nas do świata, w którym nie obowiązują prawa grawitacji, kolory zmieniają się w sposób, który zawstydziłby niejednego kameleona, a dźwięki smakują lepiej niż obiad króla. Wbrew pozorom, stworzenie takiego filmu nie jest sztuką magiczną. Wystarczy średniej klasy kompaktowy aparat fotograficzny, komputer do edycji obrazu i dźwięku oraz pomysł!

Osoba posiadająca certyfikat z modułu IT M5 Multimedia POTRAFI:

 • obsługiwać cyfrowe rejestratory dźwięku i obrazu,
 • przetwarzać cyfrowo dźwięk i obraz,
 • publikować materiał multimedialny w sieci.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Pobieranie danych multimedialnych z urządzeń cyfrowych

Grafika komputerowa

 • rozszerzone operacje na selekcjach, maski: tworzenie, edycja i usuwanie maski, tworzenie i wykorzystanie maski gradientowej, użycie maski, swobodne przekształcenia, zapisywanie w kanale
 • rozszerzone operacje na warstwach: spłaszczanie obrazka wyrównywanie, właściwości warstw i ich blokowanie
 • operacje na obiektach
 • elementy wspomagające pracę grafika
 • łączenie grafiki rastrowej i wektorowej

Cyfrowe przetwarzanie dźwięku

 • usuwanie prostych zakłóceń z nagrania audio, dodawanie predefiniowanych efektów dźwiękowych do nagrania
 • montaż wielościeżkowy

Film

 • dodawanie lektora/komentarza do scen, dynamiczna modyfikacja poziomu głośności
 • operacje na klipach: dodawanie efektów, ukrywanie klipów bez usuwania ich z projektu, plansze tytułowe i napisy końcowe
 • eksport filmu docelowego do postaci pliku z użyciem kompresji

Animacja komputerowa

 • podstawowe pojęcia i definicje związane z animacją
 • tworzenie i edytowanie obiektów, definiowanie biblioteki symboli, tworzenie prostych animacji, wygładzanie kształtów rysowanych odręcznie
 • złożenie elementu ruchomego z kilku symboli
 • podłożenie dźwięku pod animację
 • dostosowanie animacji do potrzeb publikacji na stronach www

Młody człowiek od ponad roku nie opuszcza swojego pokoju. Oddycha, je, wydala, śpi i grozi samobójstwem przy każdej próbie wyrwania go z nałogu. W tym pokoju nie ma strzykawek. W tym pokoju jest komputer podłączony do Internetu. To oczywiście bardzo skrajna i ponura wizja, jednak obecnie wbrew pozorom nie jest czymś wyjątkowym. Częste sprawdzanie liczby powiadomień lub wiadomości jest pierwszą oznaką cyfrowego uzależnienia. Internet z jednej strony daje ogromne możliwości, jednak z drugiej stanowi zagrożenie – głównie w obszarze społecznym. Znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych jest nam potrzeba nie tylko do tego, aby móc mądrze zaistnieć w sieci, ale również do tego, aby z niej uciec.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne POTRAFI:

 • skonfigurować skrzynkę pocztową,
 • wyszukiwać informacji w Internecie,
 • zarejestrować własną domenę.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Przeglądarka internetowa, wyszukiwanie informacji

Poczta elektroniczna, klient poczty

 • praca z pocztą
 • używanie podpisu cyfrowego.

Kanał RSS

 • subskrypcja źródeł danych.

Komunikator internetowy

Rejestracja domen internetowych

 • rejestracja domen
 • zmiana delegacji zarejestrowanych domen
 • przekierowania domen na IP, URL
 • rekordy A, Mx, Cname (Zarządzanie rekordami DNS)
 • transfer domen

Hosting

 • pojęcia związane z hostingiem
 • zakładanie kont www
 • zakładanie kont e-mail
 • zakładanie kont ftp

Grupy dyskusyjne, grupy w portalach społecznościowych

 • zakładanie grup dyskusyjnych
 • tworzenie grup w portalach społecznościowych

Czat głosowy i wideo, czat grupowy

 • uzyskiwanie połączeń głosowych
 • uzyskiwanie połączeń wideo
 • uzyskiwanie połączeń grupowych

Dokumenty w sieci

 • tworzenie, edycja i udostępnianie dokumentów w sieci
 • importowanie i eksportowanie dokumentów sieciowych

Konfiguracja serwera pocztowego, www, ftp

 • statystyki serwera, statystyki odwiedzin
 • tworzenie kont ftp z różnym poziome dostępu

Administracja grupami dyskusyjnymi

 • administrowanie użytkownikami
 • ustawienia uprawnień dla użytkowników
 • moderowanie

Pojęcie komputera osobistego nabrało nowego znaczenia, gdy telefony komórkowe zaczęły robić zdjęcia, nagrywać dźwięk, wysyłać e-maile i przeglądać strony WWW. Gdy dodamy do tego wszystkiego nawigację satelitarną i bezprzewodową sieć internetową, okazuje się, że w niewielkich urządzeniach zawarty jest bogaty obszar wiedzy.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu IT M7 technologie mobilne POTRAFI:

 • „wycisnąć” z telefonu wszystko, co możliwe,
 • tworzyć własne aplikacje uruchamiane na telefonie komórkowym,
 • łączyć ze sobą różne urządzenia mobile i wykorzystywać ich wspólny potencjał.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Telefony komórkowe

 • łączenie telefonu z komputerem
 • technologia bezprzewodowej komunikacji Bluetooth
 • środowisko uruchomieniowe JavaME
 • środowisko programistyczne ( eclipse, emulator, komponenty)

Sieci GSM

 • budowa i działanie sieci GSM
 • roaming
 • Transmisja danych
 • budowa i działanie sieci UMTS

Bezprzewodowe sieci komputerowe

 • budowa sieci bezprzewodowej
 • konfiguracja sieci IP
 • konfiguracja usługi Firewall
 • zwiększenie zasięgu działania sieci bezprzewodowej
 • metody autoryzacji w sieciach bezprzewodowych (WPA, WEP)

Oprogramowanie telefonów komórkowych

 • platforma Java ME
 • protokół aplikacji WAP

Urządzenia mobilne

 • synchronizacja urządzeń mobilnych (z komputerem i chmurą)
 • łączenie z zasobami zdalnymi
 • komunikacja IM (Instant Messaging)

Urządzenia przenośne

 • mobilne systemy operacyjne
 • przenośne urządzenia telefoniczne – Smartphone.

System nawigacji satelitarnej

 • wykorzystanie GPS w urządzeniach mobilnych
 • planowanie trasy z poziomu komputera (Garmin MapSource, TomTom Route Planner)
 • synchronizacja wyznaczonej trasy z urządzeniem mobilnym
 • geotagowanie zdjęć

Systemy nawigacji satelitarnej

 • budowa i możliwości nawigacji satelitarnej
 • wykorzystanie systemów nawigacji satelitarnej

Sala konferencyjna. 100, może 150 osób. W pierwszych rzędach przedstawiciele samorządów terytorialnych, instytucji rynku pracy, biznesmeni. Jest też kamera i kilka aparatów fotograficznych w rękach fotoreporterów. Konferansjer zapowiada kolejnego prelegenta. Idealnie odmierzone 13 minut zamknęło zaledwie 5 slajdów. Niezwykle sugestywnych slajdów składających się tylko z obrazów, które w połączeniu z idealną synchronizacją, punktową intonacją oraz nienaganną postawą – przyniosły zamierzony efekt.

To było „zen” prezentacji,  „kung-fu” w najlepszym wydaniu.  To było coś czego się zazdrości… i czego można się nauczyć!

Osoba posiadająca certyfikat z modułu IT M8 grafika biznesowa POTRAFI:

 • przygotować projekt prezentacji,
 • stworzyć materiały informacyjne,
 • przeprowadzić prezentację.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Formatowanie slajdów

 • formatowanie tekstów w slajdzie
 • tworzenie specjalnych efektów kolorystycznych
 • pobieranie slajdów z innej prezentacji
 • modyfikacje kształtów, tabel i rysunków

Kreatywna prezentacja

 • wybór typu pokazu
 • różne wersje tej samej prezentacji
 • sterowanie efektami animacji

Prezentacja interaktywna

 • dodawanie dźwięków i wideo
 • tworzenie własnej ścieżki dźwiękowej
 • tworzenie i definiowanie akcji
 • tworzenie i definiowanie łączy

Dostosowanie prezentacji

 • pomoce prelegenta
 • określanie sposobu działania pokazu
 • optymalizacja druku

Współpraca Power Pointa z urządzeniami i innymi programami

 • nagrywanie prezentacji na płytę CD przez Power Pointa
 • przekształcanie prezentacji w stronę internetową
 • udostępnianie prezentacji – współpraca z Outlook

Bezpieczeństwo danych w prezentacji

 • bezpieczny format prezentacji
 • zabezpieczanie hasłem
 • podpis cyfrowy w pliku prezentacji

Obszar Informatyczny – CS

Wstajemy, myjemy się, ubieramy, jemy śniadanie, wychodzimy z domu. Następnie próbujemy dostać się do pracy lub szkoły. Tam wykonujemy kolejne czynności, bardzo często powtarzalne. Działamy na podstawie algorytmu. Na szczęście naszego własnego, a nie Centralnego Wyrównywacza, o którym śpiewał Grzegorz Ciechowski. Opisywanie rzeczywistości za pomocą zero-jedynkowej logiki jest abstrakcyjnym i fascynującym zajęciem. Ze względu na stale postępującą informatyzację programowanie jest też coraz bardziej poszukiwaną umiejętnością na rynku pracy.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu CS M1 Programowanie POTRAFI:

 • tworzyć i zapisywać algorytmy,
 • interpretować kod programu,
 • optymalizować rozwiązania.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Tworzenie klas. Obiekt – implementacja klasy

 • tworzenie klasy: pola, metody, konstruktor
 • tworzenie obiektów: operator New
 • pola i metody statyczne
 • metody finalizujące (finalizery, destruktory)

Dziedziczenie

 • zawieranie się klas a dziedziczenie
 • przeciążanie metod (w tym konstruktorów)

Hermetyzacja

 • przyczyny stosowania hermetyzacji
 • modyfikatory hermetyzacji
 • hermetyzacja a dziedziczenie

Polimorfizm

 • przykrywanie metod
 • przyczyny stosowania polimorfizmu
 • metody wirtualne
 • klasy abstrakcyjne (interfejsy)

Programowanie wizualne

 • korzystanie z graficznego interfejsu użytkownika
 • wykorzystanie podstawowych komponentów: etykieta, pole tekstowe, przyciski, pola wyboru, suwak
 • interaktywność aplikacji. Obsługa myszy i klawiatury
 • rysowanie i wypełnianie obszarów, Tekst i czcionki

Wprowadzenie do programowania generycznego

 • szablony funkcji i klas (lub klasy i metody generyczne)
 • polimorfizm statyczny a dynamiczny

Co grafika komputerowa ma wspólnego z matematyką? Wszystko! Barwa, nasycenie, kontrast to w rzeczywistości liczby przetwarzane przez układy scalone komputera. Wpisane w układ współrzędnych tworzą kształty. Do modyfikacji wykorzystywane są obliczenia macierzowe. Funkcje wykładnicze pomagają odseparować kanały barwne. Czy do pracy z obrazami cyfrowymi potrzeba znać matematykę? Oczywiście nie. Jednak dzięki niej grafiką komputerową mogą zajmować się również… daltoniści.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu CS M2 Grafika komputerowa POTRAFI:

 • pozyskać materiał do wykorzystania w projekcie,
 • wykorzystywać narzędzia do obróbki grafiki,
 • przygotować grafikę do publikacji.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Tworzenie i edycja obrazów rastrowych

 • tworzenie zaznaczeń: ustawienie wielkości zaznaczenia; zaznaczenia magnetyczne; według zakresu koloru
 • operacje na warstwach: maski warstw – tworzenie i edycja
 • malowanie i retusz obrazu oraz stosowanie filtrów: deformacja obrazów, filtry: szum, pikslowanie, efekty świetlne
 • tworzenie kształtów i ścieżek oraz edycja tekstów: rysowanie złożonych kształtów i ścieżek, eksportowanie ścieżek, pisanie i edycja tekstów w ramce oraz formatowanie akapitów

Tworzenie i edycja obrazów wektorowych

 • praca z obiektami wektorowymi: tworzenie i edycja złożonych kształtów, edycja ścieżek Béziera; transformacje obiektów; właściwości konturu; stosowanie kolorów dodatkowych
 • wprowadzanie i edycja tekstów: oblewanie tekstem obiektów; umieszczanie tekstu na ścieżkach

Przygotowanie grafiki do publikacji na ekranie

 • publikacja obrazu na stronach www: zaawansowana optymalizacja grafiki

Przygotowanie grafiki do druku

 • przygotowanie grafiki do druku: eksportowanie obrazu do popularnie stosowanych formatów graficznych stosowanych dla potrzeb druku tradycyjnego – TIF, EPS

Przetwarzanie wsadowe – automatyzacja procesu przygotowania obrazów

 • automatyczne rozjaśnianie wielu obrazów
 • automatyczne kadrowanie wielu obrazów
 • katalogowanie i przeglądanie obrazów za pomocą Stykówki

Obiekty multimedialne

 • tworzenie elementów Rollover
 • tworzenie prezentacji PDF
 • tworzenie prostej internetowej galerii zdjęć

Prostą stronę internetową może stworzyć każdy. W kilka godzin. Jednak większość portali, z których codziennie korzystamy, to bardzo zaawansowane technologicznie systemy informatyczne. Serwery umieszczone w klimatyzowanych pomieszczeniach obsługują połączenia, przetwarzają informacje systematycznie gromadzone w bazach danych. Natomiast w biurach pracują zespoły programistów, grafików, specjalistów od marketingu internetowego, treści oraz prawa autorskiego.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu CS M3 Tworzenie aplikacji internetowych POTRAFI:

 • dobrać odpowiednie narzędzia do projektu,
 • publikować i administrować,
 • pozycjonować aplikację w Internecie.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Modele architektoniczne

 • architektura MVC (Model View Control)
 • architektura IoC (Inversion of Control)

Wzorce projektowe

 • Wzorce konstrukcyjne (kreacyjne)
  • fabryka/fabryka abstrakcyjna
  • metoda Wytwórcza (Factory Method)
  • singleton
 • Wzorce strukturalne
  • adapter(Adapter)
  • dekorator(Decorator)
  • fasada(Facade)
 • Wzorce czynnościowe
  • iIterator
  • metoda Szablonowa
  • obserwator

Zasady obiektowe

 • zasada jednej odpowiedzialności (Single responsibility principle)
 • zasada otwarte-zamknięte (Open/closed principle)
 • zasada podstawienia Liskov (Liskov substitution principle)

Techniki obiektowe

 • serializacja i buforowanie (memcached) obiektów
 • badanie struktury obiektów za pomocą inżynierii wstecznej (Reflection API)
 • walidacja fragmentów kodu za pomocą testów jednostkowych (PHPUnit)

Obszar Techniczny – AI 

Odręczny rysunek techniczny jest wymagający. Projektant musi być cierpliwy, dokładny i opanowany. Praca jest żmudna i, przy powszechnym wykorzystaniu programów wspomagających projektowanie , wydawać by się mogło, że kompletnie bez sensu. Przygotowanie zaawansowanego projektu bez komputera, pomijając wszystkie inne względy, jest po prostu nieopłacalne. Natomiast przygotowanie tego samego projektu ręką, która nie nauczyła się „analogowej pokory”, może się okazać niebezpieczne.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu AI M1 Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D) POTRAFI:

 • tworzyć dokumentację techniczną,
 • wymiarować i modyfikować obiekty,
 • przygotować projekt do wydruku.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Podstawy tworzenia elektronicznej dokumentacji technicznej

 • wprowadzanie zmiennych systemowych
 • polecenia: definiowanie skrótów użytkownika, skrótów klawiaturowych w pliku menu, edycja pliku acad.pgp
 • bezpieczeństwo: zabezpieczanie rysunku hasłem, podpis elektroniczny, weryfikacja podpisu elektronicznego

Tworzenie obiektów

 • tworzenie, wstawianie i modyfikowanie bloków dynamicznych
 • bloki: tworzenie i zapisywanie, wstawianie bloków do rysunku, wykorzystanie centrum danych projektowych
 • atrybuty: definiowanie i edycja, wykorzystywanie eksportu atrybutów z bloków do tworzenia zestawień elementów

Współpraca z obiektami zewnętrznymi

 • odnośniki do innych plików rysunków: dołączanie i odłączanie odnośników, zarządzanie odnośnikami (status, hierarchia), przyłączanie wybranych elementów, edycja i przycinanie odnośników
 • bazy danych: konfiguracja źródła danych, menedżer baz danych, połączenia, etykiety

Manipulowanie obiektami

 • selekcja z wykorzystaniem filtrów właściwości/atrybutu oraz warstwy/poziomu
 • automatyczny wybór obiektów: SWYBIERZ, GETSEL

Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie

 • tworzenie wzorów kreskowania użytkownika

Wydruk

 • technologia OLE: Osadzanie/łączenie pliku i wyświetlanie go jako obiektu
 • hiperpołącza: wstawianie, edycja, otwieranie i usuwanie hiperpołączy względnych i bezwzględnych.

Programowanie

 • Visual Basic: korzystanie z gotowych programów VBA, edytor VBA – tworzenie, modyfikacja i usuwanie makr
 • korzystanie z przeglądarki obiektów

Projekty Antoniego Gaudiego są niewątpliwie perłami architektury. Gdyby były tworzone za pomocą programów wspomagających projektowanie przestrzenne, z pewnością nie byłyby lepsze. Prawdopodobniej byłoby ich jednak więcej.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu AI M2 Projektowanie przestrzenne (CAD 3D) POTRAFI:

 • modelować obiekty trójwymiarowe,
 • tworzyć realistyczne sceny,
 • odwzorowywać bryły.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Modyfikacja obiektów 3D

 • modyfikacja: po lini 3D, powierzchni i wierzchołków powierzchni. Uchwyty w obiektach trójwymiarowych
 • polecenie FLATTEN jako narzędzie Express Tools do spłaszczania obiektów 3D tzw. tworzenia dwuwymiarowej reprezentacji wskazanych obiektów
 • rozbijanie obiektów 3D na odcinki, siatki, ścianki 3D, regiony

Rzuty i przekroje brył

 • tworzenie rzutni w przestrzeni papieru. Rzuty i przekroje w utworzonych rzutniach
 • przekrój poprzeczny bryły przy wykorzystaniu polecenia PRZEKRÓJ tworzony jako region

Modyfikacja brył

Współpraca z obiektami zewnętrznymi

 • technologia OLE: Osadzanie/łączenie pliku i wyświetlanie go jako obiektu 3D
 • eksport i import w formacie ACIS. Wczytywanie i zapis w formacie ACIS

Rendering

Współpraca z obiektami zewnętrznymi 3D

 • bazy danych: konfiguracja źródła danych, menedżer baz danych, połączenia, etykiety

Programowanie

 • Visual Basic: korzystanie z gotowych programów VBA, edytor VBA – tworzenie, modyfikacja i usuwanie makr

Obszar Branżowy – PI

Auckland, Nowa Zelandia – dwudziestojednoletni stolarz. Rumunia, Bukareszt – piękna i niezwykle uzdolniona doktorantka nauk humanistycznych. Łączy ich relacja uczeń-nauczyciel oraz zamiłowanie do średniowiecznej kultury arabskiej. Platformy e-learningowe umożliwiają podjęcie nauki bez względu na miejsce zamieszkania. Wystarczy z jednej strony za pomocą narzędzi informatycznych zbudować źródło wiedzy, a z drugiej zacząć z niego korzystać.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M1 e-Nauczanie POTRAFI:

 • dobrać odpowiednią platformę do zapotrzebowania w zakresie zdalnego nauczania,
 • tworzyć interaktywne kursy,
 • przeprowadzać sesje szkoleniowe,
 • administrować platformę e-learningową.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Informacje na temat e-learningu

 • zagadnienia związane z nauczaniem na odległość
 • zagadnienia związane z pozyskiwaniem materiałów do kursów
 • metodyka tworzenia elektronicznych kursów
 • metodyka prowadzenia procesu zdalnego nauczania
 • standardy e-nauczania

Kategorie i kursy

 • tworzenie kategorii szkoleń
 • tworzenie kursu
 • zarządzanie zawartością kursu

Materiały statyczne

 • pliki
 • strony tekstowe
 • strony internetowe
 • katalogi
 • multimedia

Materiały interaktywne

 • zadanie
 • lekcja
 • quiz
 • scorm

Elementy społecznościowe

 • czat
 • forum
 • warsztaty

Administrowanie serwisem

 • instalacja Moodle
 • konfiguracja witryny
 • tworzenie kont użytkowników
 • role w Moodlu
 • dodatkowe moduły
 • archiwizacja zasobów

Testowanie oprogramowania staje się obecnie jedną z najbardziej pożądanych umiejętności w modelu wytwarzania oprogramowania. Potrafi przechylić szalę zwycięstwa danego rozwiązania nad innym, na skutek znaczącego wzrostu zaufania klientów do danego produktu. Jednakże źle prowadzony proces testowy lub w sposób niekompetentny, potrafi też znacząco obniżyć potencjalne zyski. Wiedza o tym, jak to zrobić w sposób zgodny ze standardami, poprawnie merytorycznie oraz efektywnie jest fundamentem na etapie tworzenia dobrego oprogramowania.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M2 Testowanie oprogramowania POTRAFI:

 • posługiwać się branżowymi określeniami i rozumieć ich sens w procesie testowania,
 • dobierać strategie testowania,
 • rozróżniać podstawowe rodzaje testów i rozumieć różnice w ich zastosowaniu,
 • wykorzystywać narzędzia informatyczne pomocne przy testowaniu oprogramowania,
 • w sposób podstawowy zorganizować proces testowania.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Teoria testowania

 • Definicje, zasady i procesy testowania.
 • Podział testowania.
 • Błędy i awarie w procesie testowania.

Strategia testowania

 • Modele wytwarzania oprogramowania.
 • Strategia związana z poziomem i modelem testów.
 • Strategia negatywna testowania oraz oparta na ryzyku.

Rodzaje testów

 • Testy czarnoskrzynkowe oraz białoskrzynkowe.
 • Testy funkcjonalne i niefunkcjonalne.
 • Testy statyczne i dynamiczne.
 • Testy potwierdzające.

Korelacja

 • Role i współpraca osobowa w procesie testowania.
 • Narzędzia wspomagające proces testowania.
 • Walidacja i kryteria wejścia / zakończenia testów

Zarządzanie testami

 • Organizacja i planowanie testowania.
 • Monitorowanie oraz kontrolowanie testowania.
 • Kierowanie testami.

Sucha ekshalacja wulkaniczna czyli wydostawanie się na powierzchnię ziemi składników lotnych magmy jest zjawiskiem dosyć powszechnym na Islandii. W Beskidzie Sądeckim znane są, głównie miejscowej ludności, dwa wyjątkowe miejsca – jedno nazywa się „Bulgotka” a drugie „Dychawka”. Oba są piękne. Oba też śmiertelnie niebezpieczne dla owadów i małych gryzoni. Ludzie dłużej przebywający w ich pobliżu na pewno odczują zawrót głowy spowodowany ponad dziewięćdziesięcioprocentowym stężeniem CO2. Obsługa turystyki to przede wszystkim umiejętność promowania regionu oraz miejsc, które przyciągną turystów do pustych pokoi hotelowych. Potrzebne do tego są narzędzia informatyczne, dzięki którym o lokalnych „Bulgotkach” i „Dychawkach” dowiedzą się geolodzy z całego Świata.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M3 Obsługa turystyki POTRAFI:

 • korzystać z systemów rezerwacji,
 • efektywnie wyszukiwać oferty turystyczne,
 • wykorzystywać narzędzia informatyczne do promowania działalności turystycznej.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Wprowadzenie do wiedzy związanej z turystyką i informatyzacją

Przegląd rozwiązań informatycznych

 • oprogramowanie komercyjne a darmowe Open Source
 • Informatyczne Systemy Zarządzania

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego i bazy danych

Multimedia i DTP w turystyce

 • programy graficzne i DTP i ich wykorzystanie w turystyce
 • produkcja filmu reklamowego
 • grafika menadżerska i prezentacyjna

Wykorzystanie Internetu i e-Commerce

 • statystyki i trendy wykorzystania Internetu
 • strona internetowa firmy turystycznej
 • Systemy CMS i ich wykorzystanie
 • E-Turystyka, eCommerce, eFakturowanie, GoogleAdWords
 • telefonia internetowa VoIP, telekonferencje
 • wyszukiwanie informacji w Internecie

Projektowanie i zarządzanie zasobami

Zarządzanie relacjami z klientem. Systemy CRM

Komputerowe Systemy Rezerwacji i Globalne Systemy Dystrybucji

 • komputerowe Systemy Rezerwacji – CRS
 • Systemy CRS a GDS
 • wykorzystanie systemów CRS w działalności turystycznej
 • Globalne Systemy Dystrybucji w praktyce

Specjalistyczne systemy informatyczne TiR

 • Specjalistyczne Systemy Informatyczne (SSI) wspomagające działalność przedsiębiorstw turystycznych
 • systemy wspomagania pracy w różnych obszarach (restauracyjno – gastronomiczne, biura podróży, hotel, informacja turystyczna)
 • programy rezerwacyjne
 • obsługa SSI TiR na wybranym przykładzie

Kreda i czarna tablica należą do tych zestawów, które odchodzą w zapomnienie raczej bez żalu. Nie tylko ze względu na wywoływane u nauczycieli problemy zdrowotne. Obecnie również dlatego, że cyfrowy odpowiednik tablicy z elektronicznym piórem zamiast kredy potrafi znacznie więcej. Interaktywna tablica wyświetli lekcję, zaangażuje uczniów, oceni, wszystko zapamięta i na koniec umieści w Internecie. Nigdy natomiast nie zastąpi nauczyciela, jego wiedzy, doświadczenia, autorytetu.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M4 Multimedia w dydaktyce POTRAFI:

 • tworzyć multimedialne materiały dydaktyczne,
 • obsługiwać urządzenia multimedialne wspomagające proces dydaktyczny,
 • wyszukiwać i modyfikować materiały multimedialne pozyskane z Internetu.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Podstawowe pojęcia związane z grafiką komputerową

Grafika rastrowa

 • manipulowanie obrazem i jego elementami
 • operacje na warstwach
 • korekta i filtry

Prezentacja multimedialna w procesie dydaktycznym

 • prezentacja i jej znaczenie w procesie dydaktycznym
 • widok wzorca slajdów i tytułów
 • wstawianie plików dźwiękowych do slajdów
 • elementy graficzne w prezentacji

Tablica interaktywna

 • podstawowe informacje na temat tablicy interaktywnej
 • tworzenie i usuwanie notatek
 • prezentacja w programie Power Point przy pomocy tablicy interaktywnej
 • oprogramowanie dedykowane do tablicy interaktywnej
 • przechwytywanie obrazu oraz rejestracja filmów

Najmłodsi najskuteczniej poznają świat poprzez zabawę. Włączając do niej komputer mamy możliwość kontrolowania i analizowania postępów pojedynczych uczniów oraz całej grupy. Uczniowie klas I-III bez uprzedzeń zaczynają korzystać z nowoczesnych technologii, która bardzo szybko staje się dla nich czymś naturalnym.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M5 Komputer w edukacji wczesnoszkolnej POTRAFI:

 • przeprowadzić lekcję z wykorzystaniem komputera,
 • tworzyć własne materiały dydaktyczne

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Obsługa komputera i administrowanie systemem

Poczta elektroniczna, wyszukiwanie i wykorzystanie z informacji oraz multimediów

Tworzenie tekstów, rysunków, prezentacji multimedialnych

Urządzenia cyfrowe i posługiwanie się nimi oraz materiałami przez nie wytworzonymi

 • wykorzystanie urządzeń (aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, mikrofon) do pozyskiwania materiałów multimedialnych z otoczenia
 • dołączanie i transfer materiałów multimedialnych do komputera
 • rozróżnianie formatów i podstawowa obróbka materiałów multimedialnych
 • podstawy kompozycji obrazu i zasad jego tworzenia (dla obrazów statycznych i dynamicznych)

Zagrożenia, wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów

 • zagrożenia dla zdrowia
 • problem anonimowości kontaktów
 • świadomość konieczności samoograniczenia w korzystaniu z komputera, Internetu i multimediów
 • bezpieczeństwo w wykorzystaniu komputera i Internetu
 • prawa autorskie i możliwość ich naruszania

Podstawy e-nauczania

 • publikowanie treści dydaktycznych
 • kontrola aktywności ucznia

W moim Urzędzie pracują ludzie. Ze wszystkimi sobie właściwymi zaletami, wadami i słabościami. W moim Urzędzie wszystkie sprawy mogę załatwić przy jednym stanowisku. Do mojego Urzędu nie muszę przychodzić osobiście. Mogę włączyć komputer i już tam jestem. W końcu to mój Urząd…

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M6 e-Urząd POTRAFI:

 • obsługiwać Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,
 • korzystać z elektronicznego obiegu dokumentów,
 • wykorzystywać podpis elektroniczny.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Prowadzenie serwisu informacyjnego urzędu i biuletynu informacji publicznej

 • projektowanie struktury Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
 • obsługa CMS – projektowanie i modyfikacja strony serwisu
 • Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej

Podpis elektroniczny w praktyce jednostki administracji publicznej

 • podpisywanie dokumentów, korespondencji mailowej
 • podpisywanie wielokrotne
 • weryfikacja podpisu różnych dostawców certyfikatów
 • znakowanie czasem
 • szyfrowanie plików

Praktyczne stosowanie systemu obiegu dokumentów

 • obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
 • rejestracja korespondencji papierowej i elektronicznej; formularze, emaile, faksy elektroniczne
 • wewnętrzny obieg korespondencji; dekretowanie, korespondencja do wiadomości, kopia korespondencji
 • doręczanie dokumentów drogą elektroniczną
 • wysyłanie dokumentów do innej jednostki administracji publicznej
 • zakładanie i obsługa sprawy
 • generowanie i obieg dokumentów wewnętrznych
 • publikowanie dokumentów w BIP i w serwisach informacyjnych

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna. Potrafi przechylić szalę zwycięstwa podczas wyborów lub znacząco zwiększyć sprzedaż danego produktu. Potrafi też zniszczyć. Taka informacja musi trafić do konkretnego odbiorcy w odpowiednim czasie. Wiedza o tym, jak to zrobić, jest obecnie najbardziej pożądaną umiejętnością na rynku pracy.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M7 e-Marketing POTRAFI:

 • analizować różnego rodzaju sytuacje rynkowe,
 • wykorzystywać narzędzia informatyczne do skutecznej promocji w Internecie,
 • zwiększyć sprzedaż produktów i usług.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Podstawy e-Marketingu

 • definicja potrzeby i produktu
 • definicja e-Marketingu

Określanie celu dla e-Marketingu

 • e-Marketing i rachunek ekonomiczny
 • utrzymanie klientów
 • promocja i kreowanie wizerunku potrzeby i produktu w Internecie

Wykorzystanie narzędzi e-Marketingu do realizacji celów

 • strona internetowa
 • portale społecznościowe
 • katalogi internetowe
 • tworzenie treści
 • komunikatory internetowe
 • Microblogging
 • portale ogłoszeniowe i aukcje
 • lokalizatory
 • ePR
 • e-mail marketing
 • CRM – Zarządzanie relacjami z klientami
 • programy partnerskie

Samodzielna analiza efektywności narzędzi e-Marketingowch

 • pomiar skuteczności wykorzystanych narzędzi
 • działania korygujące
 • poszukiwanie nisz

Błędy i zagrożenia

 • spam
 • błędy pozycjonowania
 • Cybersquatting
 • spójność przekazów

Niedzielny wieczór. Rodzina ogląda teleturniej. Pada pytanie. Poniżej pojawiają się możliwe odpowiedzi. Dziecko, które trzy lata temu rozpoczęło, edukację odruchowo sięga po pilota i wciska kolorowy przycisk. Pan w garniturze nie widzi zgłoszenia, więc dziecko podbiega do telewizora i głosuje ręcznie. Zgłoszenie zostało zarejestrowane na pozycji nr 1410. Rodzice są dumni. Technologie interaktywne powszechnie wykorzystywane są przez przemysł rozrywkowy. Coraz częściej również przez sektor edukacyjny, gdzie w znakomity sposób rozszerzają formę przekazu.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M8 Technologie interaktywne POTRAFI:

 • wykorzystać tablicę interaktywną do przeprowadzenia lekcji,
 • zastosować elektroniczny system głosowania jako formę sprawdzenia wiadomości.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Podstawowe informacje związane z technologią interaktywną

 • technologie stosowane w tablicach interaktywnych
 • systemy głosowań
 • tablety
 • wizualizery

Tablica interaktywna

 • tworzenie i usuwanie notatek
 • prezentacja w programie Power Point przy pomocy tablicy interaktywnej
 • oprogramowanie dedykowane do tablicy interaktywnej
 • przechwytywanie obrazu oraz rejestracja filmów

System głosowań

 • zasada działania systemu głosowań
 • przygotowanie testów
 • sposoby pracy z systemem
 • analiza wyników

Rodzinny album ze zdjęciami. Inkrustowany srebrem. Otwierany tylko podczas wyjątkowych okazji. W środku zdjęcie dziadka gdy miał 34 lata. Wielki facet w czarnym skórzanym płaszczu, z kapeluszem na głowie i fajką w ustach. Na twarzy wypisane cierpienie i spokój w oczach. Zniszczona fotografia z wielkim namaszczeniem umieszczana jest w skanerze pod kątek 30 stopni. Na początku musimy poradzić sobie z efektem mory. Później zajmiemy się pęknięciami papieru.

Obrazy utrwalone na analogowych światłoczułych filmach są podobnie jak dźwięki zamknięte w czarnych płytach, pięknie niedoskonałe. Praca z obrazami cyfrowymi wymaga nie tylko doskonałej znajomości programu do obróbki zdjęć. Efekt będzie tym, lepszy im większa będzie wrażliwość grafika na aspekty historyczne, kulturowe i społeczne.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M9 Grafika dla fotografów POTRAFI:

 • przeprowadzić retusz obrazu cyfrowego,
 • tworzyć fotogalerię,
 • wykorzystać Internet do promocji zdjęć.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Rodzaje i przechowywanie zdjęć

 • pobieranie zdjęć z aparatu cyfrowego
 • skanowanie negatywów
 • zarządzanie galeriami zdjęć

Obróbka zdjęć

 • praca na warstwach
 • maski – techniki maskowania
 • kolaże i maski warstw
 • filtry i ich zastosowanie
 • zdjęcia panoramiczne

Prezentacja zdjęć

 • przygotowanie zdjęć do wydruku
 • fotogalerie internetowe
 • portfolio

Handel i wykorzystanie zdjęć

 • podpisywanie zdjęć, znaki wodne
 • kupno i sprzedaż zdjęć w sieci
 • prawo autorskie

Isacc Asimov w 1942 roku sformułował trzy prawa robotów, które miały w zamierzeniu stać się fundamentem cyfrowej moralności:
1. Robot nie może skrzywdzić człowieka ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy.
2. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z Pierwszym Prawem.
3. Robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem.

Od kiedy roboty przestały służyć tylko do wykonywania serii zaprogramowanych czynności a stały się zdolne do podejmowania decyzji – zastosowanie tych praw wychodzi poza obszar literatury.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M10 Roboty POTRAFI:

 • złożyć i skonfigurować robota w zależności od wymaganej funkcjonalności,
 • zaprogramować robota,
 • przeprowadzić wirtualną symulację.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Budowa robota

Struktura i funkcje pakietu Microsoft Robotics Developer Studio

Obsługa i podstawowe elementy programowania wizualnego

 • programowania wizualne (drag and drop)
 • definiowanie zmiennych
 • wykorzystanie funkcji logicznych

Tworzenie programów przy pomocy wizualnego języka programowania

 • zasady łączenia elementów
 • przepływ sterowania
 • silnik (Generic Differential Drive)
 • funkcja translacji tekstu na mowę („text to spech”)
 • sterowanie robotem typu DirectionDialog oraz Simple Dashboard

Sensory

 • czujnik dotykowy (Generic Contact Sensor)
 • czujnik rozpoznania obrazów (WebCam)
 • czujnik dźwiękowy (GenericSonar)

Środowisko wizualnej symulacji

 • otwieranie i zapisywanie scen
 • manipulacja kamerą
 • modyfikowanie parametrów fizycznych symulowanego środowiska

Każdego dnia w firmach i instytucjach przetwarza się dziesiątki, a nawet setki dokumentów, które odpowiednio sklasyfikowane trafiają do opisanych segregatorów, poukładanych na półkach i zamykanych w szafach. Dokumenty zamieniane na postać elektroniczną stają się plikami przechowywanymi w strukturach katalogowych na serwerach lub naszych osobistych komputerach. Kolejne wersje wysyłane do odbiorców – podmiotów, z którymi współpracujemy, rozszerzają pojęcie dokumentu. Niejednokrotnie niezwykle istotnych dokumentów, zawierających tajemnicę handlową lub dane osobowe, których przetwarzanie reguluje Ustawa.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M11 Zarządzanie obiegiem dokumentów POTRAFI:

 • ograniczyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez sprawnie zarządzanie obiegiem informacji,
 • optymalizować koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne,
 • tworzyć procedury i wewnętrzne standardy komunikacji elektronicznej.

Informacje dodatkowe:

Centralny Ośrodek Szkoleniowy prowadzony przez Stowarzyszenie Humaneo udostępnia na potrzeby realizacji modułu PI M11 Zarządzanie obiegiem dokumentów, dedykowane oprogramowanie.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Korespondencja

 • organizacja korespondencji
 • korespondencja własna
 • korespondencja otrzymana
 • poczta e-mail
 • dziennik korespondencji

Dokumenty

 • koncepcja biblioteki zasobów
 • zmiany w dokumentach
 • historia dokumentu
 • prawa dostępu do zasobów

Parametryzowanie zasobów

 • wyszukiwanie
 • zestawienia i raporty
 • szablony
 • podmioty
 • firmy
 • osoby

Parametryzacja podmiotów

 • wyszukiwanie podmiotów

Zarządzanie organizacją pracy

 • schemat organizacji
 • delegowanie zadań
 • statystyki
 • analiza zdarzeń

Polityka bezpieczeństwa danych

 • określanie zbiorów danych osobowych
 • kontrola dostępu użytkowników
 • aktualizacja oprogramowania

Sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie czy instytucji jest niezwykle proste. Wystarczy zakupić kolorowy pendrive i przed rozpoczęciem pracy umieścić go w okolicy głównego wejścia. Podniesienie nośnika przez pracownika jest już sygnałem ostrzegawczym. Gdy pendrive trafi do administratora bezpieczeństwa informacji możemy uznać, że świadomość w zakresie ochrony informacji wśród pracowników jest na odpowiednio wysokim poziomie. Jeżeli jednak pracownik zdecyduje się sprawdzić, jakie dane kryje kolorowe pudełko – możemy uznać, że przegraliśmy…

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M12 Bezpieczeństwo informacji POTRAFI:

 • stworzyć procedury zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania informacji,
 • wykryć, identyfikować i reagować na wystąpienie incydentu.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Inspekcja – analiza stanu bezpieczeństwa

 • inwentaryzacja zasobów
 • ocena zagrożeń i strat
 • identyfikacja podatności na zagrożenia
 • strategie projektowania ochrony informacji
 • ocena stanu aktualnego. Testowanie

Ochrona zasobów informacyjnych

 • uświadomienie pracowników
 • kontrola dostępu
 • metody identyfikacji, uwierzytelnienia i autoryzacji
 • modele i zasady rozliczalności
 • administrowanie bezpieczeństwem informacji

Wykrywanie incydentów

 • intruzi i metody ich działań
 • metody wykrywania incydentów

Reakcja – zarządzanie incydentami

 • planowanie działań
 • wykrycie oraz identyfikacja incydentu
 • reakcja na incydent: powiadamianie, ograniczanie
 • szacowanie szkód
 • odtwarzanie systemu po incydencie.
 • odpowiedzialność

Refleksja i poprawa

 • dokumentowanie i ocena incydentów
 • modyfikacja planu bezpieczeństwa informacji
 • prawne aspekty bezpieczeństwa informacji

Bezpieczeństwo informacji przesyłanych

 • zagrożenia przesyłanych informacji
 • szyfrowanie danych
 • podpis elektroniczny i jego infrastruktura

Potrzebujemy energii. Coraz więcej i więcej… Potrzebują nasze żarówki, samochody, telewizory, komputery, telefony, budziki, aparaty fotograficzne… Pstryk, pstryk, włączamy i wyłączamy. Biegniemy. Coraz szybciej… Jedna mała bateria wyrzucona na śmietnik bardzo skutecznie zatruwa 1m3 gleby. Kadm, ołów, rtęć i nikiel razem z wodą i pożywieniem dostają się do naszych organizmów. Następne pokolenia dostaną od nas w prezencie niedorozwój umysłowy, wodogłowie oraz niedowłady. Szacunku dla środowiska naturalnego i dla siebie nawzajem na szczęście można się nauczyć – w domu lub w pracy.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M13 Zielone biuro POTRAFI:

 • stosować procedury zarządzania zgodne ze Wspólnotowym Systemem Ekozarządzania i Audytu (EMAS),
 • optymalizować koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Budynki i otoczenie

 • projektowanie budynków i ich lokalizacja
 • planowanie lokalizacji
 • rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne
 • HVAC Systems- inteligentne systemy cyrkulacji ciepła, chłodzenia i wentylacji
 • alternatywne źródła energii – zastosowanie w budynkach biurowych
 • projektowanie otoczenia
 • Office Gardens

Administracja i zarządzanie

 • systemy zarządzania środowiskowego( Norma PN-EN ISO 14001:2005, EMAS)
 • zarządzanie energią w Green Office
 • optymalizacja wykorzystania naturalnego źródła światła i nasłonecznienia
 • rozwiązania zwiększające wydajność i efektywność sztucznego oświetlenia
 • eksploatacja urządzeń i materiałów biurowych
 • pomiary zużycia i kalkulacja strat

Racjonalne gospodarowanie i wykorzystanie materiałów biurowych

 • recykling

Popularyzacja postaw – edukacja proekologiczna

Budowa autostrady, koncert, obława na przemytników, naprawa dachu, wyprawa na Kilimandżaro, ślub, udział w maratonie, prywatyzacja stoczni, mecz. W tych wszystkich przedsięwzięciach można wyróżnić pewne wspólne elementy, takie jak: czas rozpoczęcia , zakończenia, zasoby niezbędne do osiągnięcia celu oraz budżet. Jeżeli spróbujemy przewidzieć zagrożenia i sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia, możemy śmiało powiedzieć, że realizujemy PROJEKT.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M14 Planowanie i śledzenie przedsięwzięć POTRAFI:

 • dobrać metodykę oraz narzędzia do specyfiki projektu,
 • planować wykorzystanie zasobów,
 • śledzić postępy prac.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Metodyki zarządzania projektami

 • metodyki klasyczne i ich charakterystyki. Metodyka PMI i Prince2
 • metodyki zwinne: MSF, Scrum, RUP
 • metodyki zarządzania projektami

Planowanie czasowe przedsięwzięcia

 • cele przedsięwzięcia i metody ich osiągnięcia. Plan przedsięwzięcia
 • harmonogram i metody jego przedstawienia. Wykresy Gantta. Planowanie sieciowe. Metoda ścieżki krytycznej
 • definiowanie zadań. Szacowanie czasu trwania zadania. Zadania cykliczne
 • określanie związków pomiędzy zadaniami. Poprzedniki i następniki. Typy związków. Zwłoka
 • zaawansowane parametry zadań: ograniczenia, termin ostateczny, typ zadania, kalendarz realizacji
 • analiza ścieżki krytycznej. Wizualizacja zadań krytycznych. Raportowanie harmonogramu

Planowanie zasobowe przedsięwzięcia

 • pojecie i typy zasobów. Parametry zasobu
 • okresy dostępności zasobu i ich wizualizacja
 • przydział zasobów do zadania. Typy przydziału. Zmiana przydziału
 • obciążenie zasobów. Konflikty, ich wykrywanie, analiza oraz bilansowanie
 • budżet projektu. Raporty kosztowe. Raport przepływu gotówki

Zarządzanie procesem realizacji i ukończenia projektu

 • śledzenie postępów prac
 • kontrola postępu: metoda odchyleniowa i wartości wypracowanej
 • wykrywanie problemów
 • modyfikowanie planu przedsięwzięcia
 • gromadzenie informacji o przebiegu przedsięwzięcia

Elementy zarządzania pakietem projektów

 • wstawianie podprojektów
 • analiza pakietu projektów. Raporty o stanie
 • zarządzanie elementami dostarczanymi

Dzisiaj jest Twój pierwszy dzień w nowej pracy. Nie wiesz jakie dokumenty są Ci potrzebne, co należy przygotować. W firmie na szczęście pracuje specjalista ds. kadr i płac. To on zajmuje się ludzkim potencjałem firmy. Brzmi to górnolotnie, ale to właśnie on kontroluje i wypłaca Twoje wynagrodzenie w terminie. Sprawdza ewidencję czasu pracy i czuwa, by wszelkie procesy były wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem.  Prowadzi Twoją dokumentację, pośredniczy w kontaktach z instytucjami, takimi jak ZUS czy urząd skarbowy, do którego przesyła m. in. pisma, raporty, rozliczenia. Zajmuje się również przygotowaniem wniosków urlopowych czy kwestią zwolnień lekarskich.

 Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M15 Kadry i płace POTRAFI:

 • Założyć i prowadzić dokumentację kadrową pracowników.
 • Wyszukiwać, aktualizować i weryfikować dokumenty dotyczące opodatkowania, prawa pracy, regulaminów oraz procedur pracowniczych.
 • Naliczać wynagrodzenia.
 • Sporządzać różnego rodzaju umowy oraz dokumenty integralne.
 • Tworzyć i obsługiwać dokumentację ubezpieczeniowej do różnych instytucji m. in. US, ZUS.

 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Podstawy pracy w praktyce kadrowej:

 • Zakładanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej, teczki osobowe.
 • Tworzenie i edycja dokumentów (pisma, notatki, protokoły, sprawozdania, uchwały).
 • Tworzenie tabel.
 • Tworzenie indeksów i spisów w dużych dokumentach.
 • Organizacja dokumentów i folderów.
 • Odnajdywanie utworzonych dokumentów i folderów.
 • Śledzenie zmian w dokumentach
 • Wspólne tworzenie i edycja dokumentów.

Elementy prawa pracy. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

 • 2Wyszukiwanie informacji z zakresu prawa pracy.
 • Weryfikacja informacji z zakresu prawa pracy.
 • Sporządzanie treści umów o pracę i umów cywilnoprawnych, edycja.
 • Zasady zatrudniania pracowników, zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 • Tworzenie regulaminów i procedur pracowniczych, odpowiedzialność pracowników.
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu prawa pracy.
 • Czas pracy i jego ewidencjonowanie – tabele.
 • Urlopy pracownicze – tabele.
 • Wyszukiwanie i weryfikacji informacji dotyczących ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i wypadkowych.
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz rozliczanie składek – narzędzia informatyczne.

Wynagrodzenia za pracę i ich opodatkowanie:

 • Wyszukiwanie, aktualizacja i weryfikacja dotyczących opodatkowania wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.
 • Systemy, składniki i regulaminy wynagrodzeń – tworzenie dokumentów.
 • Formy wynagradzania i ich rozliczenia – prowadzenie ewidencji.
 • Tworzenie list płac.

 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych z wykorzystaniem oprogramowania:

 • Definiowanie parametrów firmy i płac.
 • Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
 • Sporządzanie umowy o pracę.
 • Ewidencja czasu pracy pracowników.
 • Ewidencja danych pracownika zatrudnionego na akord i w systemie prowizyjnym.
 • Sporządzanie listy płac dla pracowników.
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie deklaracji skarbowych.

Wykorzystanie oprogramowania do rozliczeń z ZUS:

 • Instalacja programu do rozliczeń z ZUS.
 • Wprowadzanie i edycja danych płatnika składek.
 • Ustawienie parametrów pracy programu.
 • Obsługa rejestru płatników składek i ubezpieczonych.
 • Tworzenie i obsługa dokumentacji ubezpieczeniowej do ZUS oraz ich wysyłka.
 • Tworzenie dokumentów płatniczych.
 • Tworzenie i wysyłka dokumentów dla ubezpieczonych.
 • Obsługa elektronicznej wymiany dokumentów, w tym uzyskiwanie certyfikatu, przekazywanie dokumentacji drogą elektroniczną, zamawianie wyciągów z CRU.
 • Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych ubezpieczonych z wyciągami CRU.
 • Administrowanie programem, w tym archiwizacja, zarządzanie administratorami i użytkownikami.

Nieważne czy jesteś sekretarką, urzędnikiem czy recepcjonistą – w przypadku wszystkich tych zawodów miejscem Twojej pracy jest biuro. Jako pracownik biurowy zajmujesz się przede wszystkim administrowaniem i kompleksową obsługą biura. Twoje dokładne zadania zależą od zakresu działalności firmy lub urzędu, w którym pracujesz. Stanowiska biurowe i administracyjno-biurowe wiążą się z określonymi predyspozycjami i kompetencjami. Do najważniejszych  należą: obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych, dobra organizacja pracy, dokładność, samodzielność i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, znajomość języków obcych, komunikatywność oraz kultura osobista.

 Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M16 Obsługa biura POTRAFI:

 • Organizować pracę w biurze.
 • Przestrzegać zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Radzić sobie ze stresem, negocjować, optymalizować koszty itd.
 • Wykorzystać znajomość języka obcego w pracy biurowej.
 • Prowadzić korespondencję biurową.
 • Redagować dokumenty tekstowe oraz korzystać z arkusza kalkulacyjnego.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Rola i charakterystyka pracy biurowej:

 • Charakterystyka pracy biurowej.
 • Pozyskanie i przetwarzanie informacji jako główny cel pracy biurowej.
 • Pomieszczenia biurowe i ich wyposażenie.
 • Obsługa komputera i urządzeń wspomagających (peryferyjne).
 • Uruchamianie peryferyjnych urządzeń komputerowych.
 • Użytkowanie urządzeń peryferyjnych (np. drukowanie, kopiowanie, skanowanie, laminowanie).
 • Łączenie urządzeń peryferyjnych z komputerem.
 • Synchronizacja danych na urządzeniach peryferyjnych z komputerem.
 • Programowanie ustawień urządzeń peryferyjnych.
 • Urządzenia mobilne i ich wykorzystanie.
 • Uruchamianie urządzeń mobilnych i peryferyjnych.
 • Użytkowanie urządzeń mobilnych.
 • Łączenie urządzeń mobilnych i peryferyjnych.
 • Synchronizacja danych na urządzeniach mobilnych.
 • Wykorzystywanie ustawień standardowych.
 • Programowanie ustawień urządzeń mobilnych.
 • Nośniki danych tradycyjne oraz sieciowe (serwer, chmura Google, chmura Microsoft Office).
 • Środki łączności w pracy biurowej.
 • Urządzenia zabezpieczające dokumentację biurową.
 • Pozostałe urządzenia biurowe.

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP):

 • Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • BHP podczas obsługi stanowiska biurowego.
 • Ochrona w razie zagrożenia zdrowia i mienia.
 • Urządzenia przeciwpożarowe.
 • Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne.
 • Urządzenia przeciwwłamaniowe.
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 • Postępowanie z codziennymi odpadami i zużytym sprzętem biurowym.
 • Zasady bezpieczeństwa informacji podczas pracy na komputerze i w sieci Internet.
 • Zabezpieczenia antywirusowe.
 • Bezpieczne przechowywanie danych i haseł.
 • Praca w chmurze.
 • Zabezpieczenia danych i wizerunku biura w mediach społecznościowych.
 • Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami peryferyjnymi

 Wizerunek:

 • Tworzenie i przestrzeganie standardów wizerunkowych firmy.
 • Prowadzenie wizerunku i dialogu firmy na portalach społecznościowych.
 • Tworzenie prezentacji firmowych przy pomocy darmowego bądź płatnego oprogramowania Pozyskanie graficznych materiałów reklamowych.
 • Wytwarzanie materiałów reklamowych takich jak wizytówka, papier firmowy, plakat, ulotka przy pomocy specjalistycznego oprogramowania.

 Wyszukiwanie informacji:

 • Popularne wyszukiwarki internetowe i ich różnice.
 • Wyszukiwanie tekstów z konkretnymi frazami.
 • Wyszukiwanie fraz w adresie URL.
 • Zastosowanie cudzysłowu podczas wyszukiwania.
 • Wyszukiwanie frazy z określonej domeny.
 • Wyszukiwanie typów plików za pomocą wyszukiwarki internetowej (docx, xlsx, pptx, pdf itp.)
 • Wyszukiwanie za pomocą obrazu.
 • Tłumaczenia językowe online.

Korespondencja:

 • Zasady redagowania pism.
 • Rodzaje pism i ich charakterystyka.
 • Pismo zaadresowane i jego części składowe.
 • Pismo sprawozdawcze.
 • Pismo grzecznościowe.
 • Pismo w sprawach administracyjnych.
 • Poczta elektroniczna.
 • Zasady redagowania wiadomości e-mail.
 • Zasady wymiany dokumentacji w wiadomościach email.
 • Autoresponder w skrzynce pocztowej 5.8. Kalendarz online jako forma prowadzenia korespondencji informacyjnej

 Redagowanie dokumentów tekstowych:

 • Podstawowe czynności.
 • Tworzenie nowych dokumentów, edycja, zapisywanie, ochrona.
 • Tworzenie dokumentów z szablonów, tworzenie szablonów.
 • Spersonalizowane środowiska pracy.
 • Tworzenie i modyfikacja pasków narzędziowych, przycisków oraz menu.
 • Konfiguracja widoku okna aplikacji.
 • Praca z tekstem.
 • Formatowanie, wykorzystywanie numeracji i punktacji, style.
 • Formatowanie stron i sekcji, podział strony.
 • Tworzenie i edycja tabel.
 • Sprawdzanie poprawności ortograficznej i gramatycznej, słowniki użytkownika, tezaurus, automatyzacja wpisów.
 • Wstawianie obiektów i elementów specjalnych.
 • Elementy specjalne.
 • Autokorekta i autouzupełnianie.
 • Wstawianie grafiki, pól tekstowych i diagramów oraz wykresów.
 • Praca nad rozbudowanym tekstem.
 • Budowanie konspektu.
 • Tworzeni automatycznych spisów treści, ilustracji i tabel.
 • Korespondencja seryjna.
 • Tworzenie bazy danych do korespondencji.
 • Adresowanie kopert i pism.
 • Tworzenie arkuszy z etykietami.
 • Praca w grupie.
 • Tworzenie różnych wersji dokumentu.
 • Śledzenie zmian i udostępnianie dokumentu.
 • Tworzenie formularzy.
 • Zapisywanie dokumentów w chmurze i ich udostępnianie.
 • Przygotowanie do druku.
 • Drukowanie dokumentów, podgląd wydruku.
 • Wstawianie nagłówka i stopki.
 • Właściwości drukarek.
 • Tworzenie formularzy.
 • Folder reklamowy.

Arkusz kalkulacyjny:

 • Podstawowe informacje o programie.
 • Typy danych i ich wprowadzanie.
 • Wyszukiwanie wartości w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Nazywanie zakresu komórek i ich edycja.
 • Modyfikowanie nazwanych zakresów.
 • Tworzenie własnych formatów liczbowych.
 • Wybór gotowych szablonów.
 • Formuły i funkcje.
 • Arytmetyczne działania na komórkach(formuły).
 • Edytowanie formuł.
 • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane.
 • Wstawianie funkcji.
 • Funkcje matematyczne.
 • Funkcje daty i czasu.
 • Funkcje tekstowe.
 • Funkcje logiczne.
 • Zagnieżdżanie funkcji.
 • Śledzenie zależności pomiędzy komórkami.
 • Porządkowanie danych w arkuszu.
 • Tworzenie serii danych.
 • Tworzenie niestandardowych serii danych.
 • Konsolidowanie danych.
 • Tworzenie konspektów.
 • Przetwarzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Stosowanie formatowania warunkowego.
 • Podsumowywanie danych przy użyciu sum częściowych.
 • Filtrowanie.
 • Tworzenie niestandardowego filtru.
 • Tworzenie filtru zaawansowanego.
 • Tworzenie scenariuszy.
 • Sprawdzanie poprawności danych.
 • Przetwarzanie informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł danych.
 • Łączenie danych pochodzących z innych programów Windows.
 • Importowanie pliku tekstowego i jego podział ze względu na separatory danych.
 • Podział kolumny danych na wiele kolumn.
 • Importowanie tabeli bazy danych.
 • Zapisywanie i udostępnianie arkusza w chmurze.
 • Sporządzanie wykresów danych.
 • Utworzenie wykresu.
 • Zmiana typu wykresu na inny.
 • Tworzenie niestandardowych typów wykresów.
 • Korzystanie z raportów tabel przestawnych.
 • Podstawowe informacje o tabelach przestawnych.
 • Przegląd pól raportu tabeli przestawnej.
 • Tworzenie raportu tabeli przestawnej z listy danych.
 • Zmiana układu tabeli przestawnej.
 • Filtrowanie pola.
 • Zmiana typu obliczeń pola danych.
 • Grupowanie elementów danych tabeli przestawnej.
 • Ochrona dokumentu za pomocą hasła użytkownika.

Tomasz jest producentem doskonałego produktu, ale bez sprawnego działu handlowego nie zmaksymalizuje swoich zysków. Tomasz od dłuższego czasu zauważa ten problem i dlatego poza podstawową pensją, stara się zapewnić sprzedawcom atrakcyjne prowizje, mające na celu ich dodatkową motywację. Z tego powodu na dobrych wynikach sprzedaży zależy zarówno Tomaszowi, jak i jego pracownikom. Powstało wiele technik mających wspierać handlowców w sprzedaży i zwiększać ich wyniki. Techniki te dotyczą nie tylko osoby sprzedawcy i jego zachowania, ale także samego procesu sprzedaży.

 Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M17 Techniki sprzedaży POTRAFI:

 • Tworzyć i dystrybuować oferty sprzedaży,
 • Właściwie prezentować produkt – budowanie relacji z klientem, analiza potrzeb, argumentacja, negocjowanie warunków, pokonywanie obiekcji
 • Sprzedawać artykuł zarówno w sposób bezpośredni jak i internetowo,
 • Wykorzystywać urządzenia mobilne i peryferyjne w procesie sprzedaży,
 • Prowadzić bazy danych (rejestry, ewidencje),
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Analiza rynku i kształtowanie polityki produktu:

 • Pozyskiwanie informacji rynkowych przy użyciu narzędzi informatycznych.
 • Weryfikacja i interpretacja informacji rynkowych przy użyciu narzędzi informatycznych.
 • Analiza sytuacyjna rynku.
 • Poszukiwanie kontrahentów.
 • Dobór asortymentu sprzedaży.

Tworzenie i dystrybucja ofert sprzedaży:

 • Sporządzanie ofert sprzedaży – redagowanie treści.
 • Sporządzanie ofert sprzedaży – integrowanie treści i elementów graficznych.
 • Dystrybucja ofert sprzedaży.
 • Marketing Internetowy.
 • Korespondencja elektroniczna, obsługa narzędzi poczty.
 • Tworzenie załączników.
 • Korespondencja seryjna.
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych do dystrybucji ofert.

 Prezentacja produktu – obsługa urządzeń prezentacyjnych:

 • Tworzenie prezentacji produktów/usług.
 • Dostosowanie treści prezentacji do grupy odbiorców.
 • Prawa autorskie i licencje przy wykorzystaniu materiałów graficznych, audio i wideo.
 • Integrowanie zawartości multimedialnej w treści prezentacji.
 • Wielokanałowe oddziaływanie prezentacji (wizualny, audio, video).
 • Obsługa urządzeń prezentacyjnych: wideoprojektor, rzutnik, tablice multimedialne.

 Sprzedaż bezpośrednia:

 • Komunikacja z klientami – narzędzia i techniki komunikacji.
 • Inicjowanie procesu sprzedaży.
 • Poznanie potrzeb klienta (ankiety).
 • Przedstawienie oferty.
 • Negocjacie,
 • Umowy sprzedaży.
 • Płatności – obsługa procesu płatności, bezpieczeństwo.

Sprzedaż internetowa:

 • Tworzenie treści do publikacji w Internecie.
 • Rozróżnianie narzędzi do tworzenia i modyfikacji stron internetowych.
 • Aktualizowanie zawartości stron internetowych.
 • Korzystanie z portali sprzedażowych.
 • Sprzedaż w kraju i za granicą.

 Wykorzystanie urządzeń mobilnych i peryferyjnych w sprzedaży:

 • Uruchamianie urządzeń mobilnych i peryferyjnych.
 • Użytkowanie urządzeń mobilnych i peryferyjnych (np. drukowanie, kopiowanie, skanowanie, laminowanie).
 • Łączenie urządzeń mobilnych i peryferyjnych z komputerem.
 • Synchronizacja danych na urządzeniach mobilnych i peryferyjnych z komputerem.
 • Wykorzystywanie ustawień standardowych.
 • Programowanie ustawień urządzeń mobilnych i peryferyjnych.

 Zarządzanie procesem sprzedaży – prowadzenie baz danych:

 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji.
 • Dobieranie sposobu wyświetlania danych.
 • Zmiana kolejności pól w tabeli.
 • Wprowadzanie danych.
 • Przeglądanie w bazie danych.
 • Modyfikowanie, dodawanie i usuwanie rekordów.
 • Porządkowanie i filtrowanie danych w tabeli.
 • Analiza informacji w bazie danych.

Zasady bezpieczeństwa:

 • Znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z komputera.
 • Znajomość i przestrzeganie bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń mobilnych, peryferyjnych i nośników danych.
 • Znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu.
 • Instalowanie i użytkowanie programów antywirusowych.
 • Skanowanie plików programem antywirusowym.
 • Zabezpieczanie dostępu hasłem.
 • Ochrona danych wrażliwych.

Magda jest świeżo upieczoną absolwentką technikum. Jej marzeniem jest praca  w firmie, albo biurze rachunkowym, które prowadzi obsługę księgową spółek prawa handlowego korzystając z programów: Symfonia lub Płatnik. Chce zdobyć wiedzę dotyczącą prowadzenia pełnej księgowości oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia pełnej rachunkowości firmy z wykorzystaniem komputerowego systemu finansowo-księgowego.

 Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M18 Finanse i księgowość POTRAFI:

 • Stosować podstawowe pojęcia dotyczące rachunkowości,
 • Wykonać sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa,
 • Obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
 • Właściwie obliczyć podatek od towarów i usług,
 • Zgłaszać i wyrejestrowywać pracowników oraz weryfikować informacje dotyczące obowiązku ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i wypadkowych,
 • Korzystać z programów: Symfonia i Płatnik.

 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Podmiot, przedmiot i zasady rachunkowości:

 • Podstawowe pojęcia dotyczące rachunkowości.
 • Podmioty rachunkowości.
 • Przedmioty rachunkowości.
 • Zasady rachunkowości w praktyce.
 • Tworzenie kont księgowych, metody zapisu, sposobów funkcjonowania.
 • Księgi rachunkowe.
 • Dowody księgowe.
 • Charakterystyka aktywów i pasywów.
 • Podstawowe okresy ( terminy) w rachunkowości.

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa:

 • Bilans,
 • Rachunek zysków i strat.
 • Informacja dodatkowa.
 • Terminy sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań.
 • Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań.

 Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych:

 • Zakres opodatkowania.
 • Formy opodatkowania.
 • Przychody podatkowe i niepodatkowe, a przychody zwolnione.
 • Dochód oraz podstawa opodatkowania.
 • Rozliczanie straty podatkowe.
 • Kalkulacja zaliczek na podatek.
 • Sporządzanie zeznania do Urzędu Skarbowego.

 Podatek od towarów i usług :

 • Dostawa towarów a świadczenie usług.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – analiza przypadków.
 • Odliczanie VAT naliczonego – analiza przypadków.
 • Deklaracja, terminy oraz zapłata podatku.
 • Zwrot podatku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz rozliczanie składek – narzędzia informatyczne.
 • Wyszukiwanie i weryfikacja informacji dotyczących obowiązku ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i wypadkowych.

 Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu Symfonia i Płatnik:

 • Zakładanie firmy w programie finansowo – księgowym.
 • Ewidencja operacji gospodarczych.
 • Tworzenie raportów.
 • Generowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego i do ZUS.

Asia jest jubilerem. Jej marzeniem jest stworzenie własnej linii biżuterii. Ma już pomysł, przygotowała pierwsze szkice, jednak przelane na papier są dalekie od jej wyobrażenia. Potrzebuje programu, który w precyzyjny sposób zwizualizuje jej koncepcję, doskonale zaprezentuje wszystkie kształty, powierzchnie i detale. Rhinoceros jest programem łatwym do opanowania i obsługi, pozwala skupić się na projektowaniu i wizualizacji. Program dostarcza narzędzia dla precyzyjnego wykonania projektu.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M19 Projektowanie przestrzenne Rhinoceros POTRAFI:

 • Wykonywać precyzyjnie projekty,
 • Tworzyć, edytować, analizować, renderować, animować i przetwarzać krzywe, powierzchnie i bryły, nieograniczone w złożoności, stopniu i rozmiarze,
 • Tworzyć i modelować dowolny kształt w przestrzeni 2D oraz 3D,
 • Wykorzystać w praktyce Rhiono do projektów przemysłowych, architektonicznych i wzorniczych.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Wstęp do modelowania – tworzenie obiektów 2D:

 • Podstawy Rhinoceros – funkcje, paski narzędzie skróty klawiaturowe.
 • Tworzenie własnych szablonów, dostosowanie do zleconego projektu.
 • Rysowanie geometrii w 2D.
 • Tworzenie kształtów 2d, linie, okręgi, kwadraty itp.
 • Edycja kształtów.
 • Obiekty w Rhino.
 • Warstwy.

Modelowanie w przestrzeni 3D:

 • Elementy 2D w przestrzeni 3D.
 • Modelowanie 3D z brył i obiektów 2D.
 • Węzły krzywych i powierzchni.
 • Przebudowa struktury powierzchni.

Modelowanie ściankowe, szkieletowe, bryłowe:

 • Podstawy modelowania ściankowego.
 • Tworzenie podstawowych modeli ściankowych.
 • Podstawy modelowania szkieletowego.
 • Tworzenie podstawowych modeli szkieletowych.
 • Podstawy modelowania bryłowego.
 • Tworzenie podstawowych modeli bryłowych.

Rendering w Rhinoceros:

 • Modelowanie i dostosowanie światła i cienia.
 • Kadr i ekspozycja.
 • Tekstura i środowisko.
 • Bumpmapy.

Rhiono w przemyśle, architekturze i wzornictwie wykorzystanie praktyczne:

 • Modelowanie pomieszczenia.
 • Modelowanie światła i cienia.
 • Modelowanie mebla.
 • Modelowanie obiektu architektonicznego.
 • Modelowanie przedmiotu użytku codziennego.
 • Modelowanie obiektu do wydruku 3D.

Kasia od zawsze marzyła, żeby pomagać innym. Dlatego od kilku lat pracuje w służbie zdrowia. Za swój priorytet stawia sobie poprawę zdrowia pacjentów, którzy odwiedzają jej placówkę. Kwestia dostępu do służby zdrowia jest szczególnie ważna. Kasia wie, że jej profesjonalizm oraz znajomość narzędzi, na których pracuje pomaga zarówno jej, pacjentom jak i innym pracownikom placówki.

 Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M20 Służba zdrowia POTRAFI:

 • Tworzyć zapisywać dokumenty w systemie folderów,
 • Tworzyć odpowiednie struktury dokumentów, formatować je oraz drukować,
 • Zarządzać danymi w arkuszu,
 • Analizować dane,
 • Korzystać z przeglądarki internetowej oraz wyszukiwać potrzebne treści,
 • Obsługiwać pocztę elektroniczną,
 • Uczestniczyć w wideokonferencji.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Podstawowe zasady pracy z dokumentami:

 • Tworzenie nowych i otwieranie istniejących dokumentów.
 • Zapisywanie dokumentów w systemie folderów.

 Tworzenie zawartości dokumentu:

 • Klawiatura komputerowa.
 • Operacje na tekście.

 Tworzenie struktury dokumentu:

 • Zasady tworzenie struktury dokumentu.
 • Znaki przestankowe w dokumencie.
 • Tworzenie akapitów.
 • Tworzenie standardowych list punktowych i numerowanych.
 • Tabele i operacje na nich.

Formatowanie dokumentu:

 • Formatowanie tekstu.
 • Formatowanie tabel.
 • Formatowanie strony dokumentu.

Wydruk dokumentów:

 • Wydruk dokumentów.

Podstawowe zasady pracy ze skoroszytami:

 • Tworzenie nowych i otwieranie istniejących dokumentów.
 • Zapisywanie skoroszytów w systemie folderów.
 • Podstawowe operacje na arkuszach.

Zarządzanie danymi w arkuszu:

 • Struktura arkusza i wprowadzanie danych.
 • Podstawowe sposoby przemieszczania danych w arkuszu.

Analiza danych:

 • Tworzenie prostych formuł z wykorzystaniem operatorów arytmetycznych.
 • Podstawowe funkcje.

Podstawowe informacje o bazach danych:

 • Informacje na temat obszaru zastosowań ba danych w służbie zdrowia.
 • Praca z formularzami.

Przeglądarka internetowa:

 • Przeglądanie witryn internetowych.
 • Zapisywanie dokumentów i witryn.
 • Drukowanie stron internetowych.
 • Wypełnianie
 • formularzy internetowych.

Wyszukiwanie informacji:

 • Wyszukiwanie treści w Internecie.
 • Zaawansowane wyszukiwanie.
 • Fora internetowe.

Poczta elektroniczna:

 • Obsługa poczty przez przeglądarkę internetową.
 • Przeglądanie wiadomości.
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości.
 • Książka adresowa.

Wideokonferencje:

 • Sposoby działania wideokonferencji.
 • Uczestnictwo w wideokonferencji.

e – Nauczanie w służbie zdrowia:

 • Sposoby działania platformy e – learningowej.
 • Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem platformy e–learningowej.

Zaawansowane analizy danych:

 • Tworzenie raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych.
 • Analiza danych.

Zosia jest uczennicą klasy maturalnej. COVID-19 utrudnił jej przygotowania do egzaminu dojrzałości. W podobnej sytuacji znalazła się również Asia, Tomek i Bartek. Ich nauczyciele także musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością. Cały semestr uczą się zdalnie. Co ich łączy? Połączyła ich aplikacja Google Classroom. Wybrali ją, ponieważ dostęp do niej jest całkowicie darmowy. Ponadto odbyli bezpłatne szkolenie, które krok po kroku pokazało im jak korzystać z aplikacji, jakie są jej funkcje.

 Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M21 Zdalne nauczanie POTRAFI:

 • Korzystać z możliwość jakie oferuje aplikacja Google Classroom,
 • Zarejestrować oraz zalogować się do swojego konta Google,
 • Tworzyć zajęcia, wykorzystując informacje znalezione w Internecie,
 • Zapisywać treści oraz pliki,
 • W aplikacji Google Classroom dodawać uczniów i nauczycieli,
 • Dzielić się swoją e-twórczością,
 • Właściwie korzystać z własnej tożsamości cyfrowej,
 • Chronić swoje urządzenia cyfrowe i dane osobowe,
 • Pracować z uczniami przy pomocy Kart: Strumień, Osoby, Zachowania i Oceny.

 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Możliwości oferowane przez aplikację:

 • Korzyści dla użytkowników.
 • Współpraca z oprogramowaniem.
 • Możliwe czynności ucznia wykonywane w Google Classroom.
 • Możliwe nauczyciela wykonywane w Google Classroom.

Przygotowanie do pracy z aplikacją:

 • Podstawowe definicje.
 • Logowanie na konta Google.
 • Rejestracja konta Google (tworzenie „mocnego” hasła).

Przygotowanie zajęć:

 • Tworzenie zajęć.
 • Korzystanie z wyszukiwarki internetowej.
 • Filtrowanie informacji według obszarów przeszukiwania (www, grafika, wideo) i narzędzi wyszukiwania przeglądarki.
 • Wyszukiwanie odpowiednich forów, serwisów informacyjnych, edukacyjnych i społecznościowych w zależności od aktualnych potrzeb.
 • Zapisywanie plików i treści oraz ich organizacja.
 • Wprowadzanie zmian do istniejących treści stworzonych przez innych.
 • Dodawanie uczniów.
 • Dodawanie nauczycieli.
 • Dzielenie się swoją e- twórczością (zdjęcia, grafiki, projekty i inne).
 • Korzystania z Google Classroom zgodnie podstawowymi normami obowiązującymi w kontaktach z innymi online.
 • Tożsamość cyfrowa – powiązania pomiędzy światem realnym i wirtualnym oraz wykorzystanie własnej tożsamości cyfrowej.
 • Układ graficzny zajęć.
 • Zdobycie podstawowych umiejętności ochrony własnych urządzeń cyfrowych oraz ochrony danych osobowych.

 Praca z uczniami:

 • Karta Strumień.
 • Karta Osoby.
 • Karta Zadania.
 • Karta Oceny.
Moduł powstał przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli prowadzonym przez Stowarzyszenie Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu.

Monika pracuje w dziale HR. Jej obowiązki polegają przede wszystkim na rekrutacji pracowników, ich motywowaniu do pracy oraz dalszego rozwoju. Monika zajmuje się także prowadzeniem części dokumentacji dotyczących osób zatrudnionych w firmie. Śledzi również aktualizacje dotyczące prawa pracy. To dzięki pracy Moniki firma świetnie prosperuje, ponieważ zarządzanie zasobami ludzkimi sprowadza się do zwiększenia wydajności pracowników, zoptymalizowania ich pracy do możliwie najwyższego poziomu. Wszystko to, aby zapewnić wykorzystanie potencjału kadrowego na poziomie niezbędnym do realizacji celów danej jednostki w sposób jak najbardziej efektywny.

Osoba posiadająca certyfikat z modułu PI M22 Zarządzanie zasobami ludzkimi POTRAFI:

 • Zakładać i prowadzić dokumentację działań HR, dokumentację kandydatów do pracy,
 • Tworzyć i edytować dokumenty, indeksy tabele oraz organizować dokumenty i foldery,
 • Zarządzać procesem rekrutacji, w tym przygotować narzędzia rekrutacji w środowisku cyfrowym – testy,
 • Zarządzać procesem selekcji,
 • Wyszukać oraz zweryfikować informacje z zakresu prawa pracy,
 • Wyszukać informacje dotyczące regulaminów i procedur pracowniczych,
 • Wyszukać, przeanalizować oraz zweryfikować informacje dotyczące BHP,
 • Ocenić szkolenie oraz wskazać funkcje oceny pracowników,
 • Stosować pojęcia: etyka, kultura organizacyjna, work-life balance, dyskryminacja, mobbing,
 • Zastosować metody motywujące pracowników,
 • Wprowadzać zmiany w organizacji oraz oceniać ich rezultaty.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE MODUŁU

Działy HR w organizacjach – rola, zakres zadań:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi –  wprowadzenie,
 • Cele zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Employer Branding,
 • Funkcje i role działu HR.

 Podstawy pracy w działu HR w środowisku informatycznym:

 • Zakładanie i prowadzenie dokumentacji HR, dokumentacji kandydatów do pracy.
 • Tworzenie i edycja dokumentów (pisma, notatki, protokoły, sprawozdania, uchwały).
 • Tworzenie tabel,
 • Tworzenie indeksów i spisów w dużych dokumentach,
 • Organizacja dokumentów i folderów.
 • Odnajdywanie utworzonych dokumentów i folderów.
 • Śledzenie zmian w dokumentach,
 • Wspólne tworzenie i edycja dokumentów.
 • Zasady bezpieczeństwa i ochrona danych.

Rekrutacja i selekcja pracowników:

 • Formy rekrutacji, zakres,
 • Etapy procesu rekrutacji.
 • Przygotowanie narzędzi rekrutacji w środowisku cyfrowym.
 • Zarządzanie procesem rekrutacji.
 • Przygotowanie form i narzędzi selekcji personelu.
 • Przygotowanie, prowadzenie i ocena tekstów, narzędzie cyfrowe.
 • Prowadzenie i zarządzanie procesem selekcji.
 • Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych kandydatów.

Elementy prawa pracy i formy zatrudnienia:

 • Wyszukiwanie informacji z zakresu prawa pracy.
 • Weryfikacja informacji z zakresu prawa pracy.
 • Formy zatrudnienia.
 • Zasady zatrudniania pracowników, zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 • Wyszukiwanie informacji dotyczących regulaminów i procedur pracowniczych oraz odpowiedzialności pracowników.

Organizacja pracy:

 • Wyszukiwanie, aktualizacja i weryfikacja informacji dotyczących BHP, w tym w środowisku cyfrowym.
 • Ergonomia pracy – przygotowanie stanowiska pracy, ochrona zdrowia i kondycji psychofizycznej, w tym w pracy w środowisku cyfrowym.

Rozwój pracowników i zarządzanie kompetencjami.:

  • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników, cyfrowe narzędzia oceny.
  • Szkolenia pracownicze – cele i rodzaje.
  • Ocena i ewaluacja szkolenia, ewaluacja wg Kirkpatricka, narzędzia cyfrowe.
  • Systemy oceny pracowników – rodzaje, cele,
  • Cele i korzyści okresowej oceny pracowników.
  • Funkcje oceny   pracowników.

Etyka, relacje i zachowanie w pracy:

 • Etyka – podstawowe zasady w środowisku pracy.
 • Etyka w relacjach pracowniczych.
 • Kultura organizacyjna – cele i wartości.
 • Work-life life balance.
 • Dyskryminacja – definicje, formy,
 • Dyskryminacja – akty prawne.
 • Mobbing – definicje, zapobieganie.

Motywacja pracowników:

 • Czynniki motywacyjne – wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Techniki informacyjne i wychowawcze w motywacji.
 • Rodzaje motywacji pracowników.
 • Rola integracji pracowników, sposoby intergracji.

Zarządzanie zmianą w organizacji:

 • Zmiana w kontekście organizacji, technologii,
 • Przykłady zmian w organizacji,
 • Etapy wprowadzania zmian,
 • Wskaźniki i ocena rezultatów wprowadzania  zmian.

Opis modułów