Uznawalność

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Certyfikacja ECCC DigComp – Ramy Kompetencji Cyfrowych (Digital Competence Framework)

Fundacja ECCC opracowała i wdrożyła system certyfikacji ECCC DigComp, całkowicie zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej:

 • DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, KE JRC, 2013,
 • DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model, KE JRC, 2016,
 • DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, KE JRC, 2017,
 • DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens with new examples of knowledge, skills and attitudes, KE JRC, 2022,
 • polskim wydaniem wytycznych Komisji Europejskiej, JRC; DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie, Biblioteka ECCC, 2016,
 • polskim wydaniem wytycznych Komisji Europejskiej, JRC: DigComp 2.0 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli. Etap 1 aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia., PTI, 2016,
 • polskim wydaniem wytycznych Komisji Europejskiej, JRC: DigComp 2.1 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z ośmioma poziomami zaawansowania i przykładami zastosowania, Biblioteka ECCC – patronat Ministerstwa Cyfryzacji, 2017,
 • polskim wydaniem wytycznych Komisji Europejskiej, JRC: DigComp 2.2 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z nowymi przykładami wiedzy, umiejętności i postaw, Biblioteka ECCC – patronat Ministerstwa Edukacji i Nauki, 2022,oraz
 • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” (MIiR/H 2014-2020/19(01)/06/2015).

Certyfikacja ECCC DigComp jest polskim certyfikatem całkowicie zgodnym z ww. dokumentami.

Ramy odniesienia DigComp zostały opracowane przez Komisję Europejską – Wspólne Centrum Badawcze. Natomiast Fundacja ECCC jest dedykowana do promocji stosowania oraz wdrożenia ramy DigComp w Polsce, poprzez to współpracuje z Komisją Europejską nad rozwojem DigComp oraz wdrożeniem ram na europejskim rynku pracy. Jednocześnie uczestniczyła również w opracowaniu zmodyfikowanych ram DigComp 2.0, 2.1 i 2.2.

Za wdrożenie ram DigComp w Polsce Fundacja ECCC uzyskała nominację do nagrody Komisji Europejskiej DIGITAL SKILLS AWARD 2016.

Komisja Europejska wskazuje certyfikację kompetencji cyfrowych ECCC m.in. w poniższych swoich publikacjach i raportach:

 

Certyfikat ECCC DigComp      Certyfikat ECCC DigComp         Certyfikat ECCC DigCompCertyfikat ECCC DigComp

 Kwalifikowalność ECCC potwierdzona przez Ministerstwo Rozwoju

W serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój (http://www.power.gov.pl/) prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju zamieszczona została informacja o spełnieniu przez standard ECCC wymogów kwalifikowalności. Dlatego w najczęściej zadawanych pytaniach w zakresie uzyskiwania kwalifikacji można przeczytać poniższe informacje:

4. Pytanie: Proszę o informację, czy certyfikaty wydawane przez fundację ECCC są wystarczającym potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji cyfrowych?

Odpowiedź: Szkolenie kończy się egzaminem, na podstawie którego kursant otrzymuje certyfikat ECCC. Jest to standard certyfikacji kompetencji informatycznych, który jest polskim opracowaniem. Uwzględnia on dotychczasowy dorobek w zakresie edukacji informatycznej, jak również wymagań w obszarze powszechnego potwierdzania kompetencji zawodowych. Dlatego jest to szkolenie uznane w określonych środowiskach, zakończone walidacją i certyfikowaniem, i można je przyjąć za kwalifikowalne i spełniające wymogi „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”.

Ponadto w dokumencie: „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” można przeczytać:

Do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji można wskazać przykłady kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego. Mają one znaczenie w określonych środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Ponadto pomimo braku regulacji ze strony państwa polskiego, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym. Do takich kwalifikacji należą m.in.:

Kwalifikacje komputerowe/informatyczne:

 • Certyfikaty umiejętności komputerowych odpowiadające standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework),DIGCOMP, np.: (…) ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych);

 

Kompetencje cyfrowe DigComp oraz standard certyfikacji kompetencji cyfrowych ECCC DigComp są wskazane na stronie Ministra Edukacji i Nauki  Jakość edukacji – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

 

 

BEZPOŚREDNIE ODNOŚNIKI:

 • Sylabusy modułów ECCC – tutaj
 • Podręczniki wspomagające przygotowanie do egzaminów – tutaj
 • Informacja dodatkowa o certyfikacie ECCC DigComp – pobierz
 • Cennik egzaminów ECCC DigComp – tutaj
 • Wysoka jakość – zobacz
 • Krajowy Punkt Kontaktowy DigComp – zobacz
Uznawalność