Klauzura Informacyjna

Od 25 maja 2018 roku w Polsce mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Fundacja ECCC, informuje że w przypadku powierzenia przez Państwa swoich danych osobowych w związku ze współpracą z naszą organizacją, Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja ECCC z siedzibą w Lublinie przy ul. Beskidzkiej 51A, 20-869 Lublin, e-mail: biuro@eccc.edu.pll , tel. +48 81 473 20 48.

Jednak warto wiedzieć coś więcej na temat RODO, dlatego Fundacja ECCC przygotowała dla Państwa poniższe informacje:

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ECCC, ul. Beskidzka 51A, 20-869 Lublin, tel. +48 81 473 20 48, e-mail: biuro@eccc.edu.pl;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem, w celu realizacji obowiązków nałożonych prawem oraz w celu komunikacji z administratorem;

3) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:

  1. a) zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO),
  2. b) przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. c) zgoda w zakresie działań mających na celu komunikację (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. a) podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, biuro rachunkowe, firmy szkoleniowe i doradcze, firmy audytorskie i prawnicze oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
  2. b) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa – do momentu ustalonego w tychże przepisach (dotyczy np. przechowywania dokumentacji finansowej); jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, może ona zostać w każdej chwili wycofana bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – wyłącznie na zasadach określonych w RODO;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

RODO