ECCC * POLAND - INDIA CONGRESS.

WE CONNECT

Polsko-Indyjski Kongres – PROGRAM

W dniach 17 – 18 czerwca 2021 r. odbędzie się Polsko-Indyjski Kongres ECCC / ECCC INDIA w Bangalore, Indie, POLAND – INDIA CONGRESS. WE CONNECT.

 

Data:          17 – 18 czerwiec, 2021
Czas:         10:00 – 16.45
Miejsce:     Bangalore
Adres:        The Leela Palace Bengaluru, #23, Kodihalli, Old Airport Road, Bengaluru 560 008
Vidhan Soudha

 

Program: Dzień/Day 1
10:00 – 11.00 Rejestracja uczestników
Participants registration
11:00 – 11:15 Powitanie
Welcome
11:15 – 11:30 Słowo wstępne:
Welcome words from:
 
11:30 – 12:30 PANEL 1:
Europejskie ramy kompetencji cyfrowych – DigComp wg Komisji Europejskiej. Europejska polityka w zakresie kompetencji cyfrowych.
European Framework of Digital Competence for Citizens – DigComp. European Digital Competence Policy.
 
Certyfikacja kompetencji cyfrowych – ECCC Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych (ECCC DigComp).
Digital competence validation – European Digital Competence Certificate (ECCC / ECCC DigComp)
 
 
12:30 – 13.30 PANEL 2:
Organizacja edukacji cyfrowej w dobie pandemii. DigCompEdu.
Organization of digital education in the time of a pandemic. DigCompEdu.
 
Wpływ pandemii COVID-19 na życie studentów szkół wyższych – wyniki światowego badania.
Impact of the COVID-19 Pandemic on Life of Higher Education Students – Results of the Worldwide Survey
.
 
Podpisanie umowy o bezpieczeństwie cyfrowym RUDRA – ECCC PACA.
Cyber Security Agreement Signing
 
13:30 – 13:45 Inauguracja Polsko-Indyjskiego Centrum Kultury, Nauki i Biznesu.
Inauguration of the Polish – Indian Centre for Culture, Science and Business.
13:45 – 14.45 Lunch
 
14:45 – 15:30 PANEL 3:
Współpraca akademicka, Polska jako destynacja dla studentów studiów wyższych. Prezentacja najlepszych polskich ośrodków akademickich, z uwzględnieniem uczelni badawczych.
Academic cooperation. Poland as a destination for university students. Presentation of the best Polish academic research centres and universities.
 
15:30 – 16:15

 

PANEL 4:
Polskie osiągnięcia badawcze z zakresu nauk humanistycznych, medycznych oraz technicznych na przykładzie KUL Lublin.
The Polish research achievements in the field of humanities, medical and technical science on the KUL Lublin example.
 
Działalność akademicka Christ University w Bangalore.
Christ University Bangalore academic activity.
 
Podpisanie umowy o współpracy uczelnianej.
Cooperation and exchange program, signing agreement.
 
16:15 – 16:30

 

PANEL 5:
Transport: LOT – poprawa kontaktów naukowych, biznesowych i turystycznych pomiędzy Polską a Indiami poprzez ułatwienie połączeń lotniczych.
Informacja o planie uruchomienia połączenia lotniczego LOT Warszawa- Bangalore.
Transport: LOT – Improving scientific, business and tourist contacts between Poland and India by facilitating air connections. Announcing of LOT Warsaw – Bangalore flight.
 
16:30 – 16:45 Podsumowanie
1st day conclusion
Program
Dzień/ Day 2
10:30 – 12:00

 

PANEL 1:
Indyjskie osiągnięcia naukowe w obszarze ochrony zdrowia i możliwości wspólnych prac badawczych.
Prace badawcze w sektorze alternatywnych metod ochrony zdrowia.
Indian educational achievement in the area of health protection, wellness  and the possibility of joint research work in both countries. Research in alternative healthcare.
 
12:30 – 13:15 PANEL 2:
Indyjskie zasoby ludzkie jako kadra dla sektora ochrony zdrowia.
Indian human resources capital for healthcare sector.
 
13:15 – 14:00 Lunch
 
14:00 – 16:15 Seminaria bilateralne przedstawicieli Polski i Indii.
Bilateral seminars of official representatives from Poland and India
16:15 – 16.30 Podsumowanie oraz zakończenie Kongresu.
2nd day Summary and conclusion of the Congress.
Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki

Doskonała nauka