FIO

Przedsiębiorczość społeczna dla każdego

PROGRAM OPERACYJNY FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH (FIO)

 

NUMER I NAZWA PRIORYTETU
4 Rozwój przedsiębiorczości społecznej

NUMER I NAZWA OBSZARU WSPARCIA
Przedsiębiorczość‡ społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego

TYTUŁ ZADANIA
Przedsiębiorczość społeczna dla każdego

W FORMIE
wspierania wykonania zadania

PRZEZ
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

II.1. Krótka charakterystyka zadania realizowanego w ramach FIO

Celem nadrzędnym projektu jest rozwój przedsiębiorczości społecznej i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego, a celem szczegółowym wsparcia jest:

 • pobudzenie społecznej przedsiębiorczości,
 • umożliwienie uzyskania wiedzy i podniesienie umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w SES,
 • promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w SES,
 • wzmocnienie instytucji otoczenia SES.

Cele te będą realizowane poprzez szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarządowe, promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, promowanie i upowszechnianie idei społecznego zaangażowania przedsiębiorców oraz współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej, promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy – spółdzielczość socjalna.

 

II.5. Szczegółowy opis zadania – spójny z kosztorysem
(Z podziałem na działania, które określono w kosztorysie).

1. Szkolenia.

Szkolenia obejmą następujące zagadnienia:

 • „ABC Przedsiębiorczości społecznej”– aspekty prawne związane z ekonomią społeczną, organizacjami pozarządowymi i rynkiem pracy, aspekty praktyczne ekonomii społecznej: tworzenie i finansowanie przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, dobre praktyki przedsięwzięć społecznych zrealizowanych m.in. w ramach IW EQUAL
 • „Rozwój i fundraising w sektorze ekonomii społecznej”– pozyskiwanie funduszy na działalność – działalność gospodarcza, dotacje, sponsorzy; nawiązywanie partnerstw, współpraca międzysektorowa, wykorzystywanie potencjału lokalnego m.in. w formie wolontariatu;
 • „Zarządzanie projektami w ekonomii społecznej” (– kompleksowe zarządzanie organizacją SES ; elementy zarządzania zasobami ludzkimi (w tym wolontariuszami), zasobami rzeczowymi, finansami i know-how; planowanie projektowe, przewidywanie i przeciwdziałanie ryzyku
 • „Księgowość i finanse w ekonomii społecznej”– aspekty finansowo- księgowe, elementy kadr i płac, programy komputerowe w księgowości, rozliczenia, przychody, należności i koszty
 • „Techniki ICT w zarządzaniu instytucjami ekonomii społecznej” – oprogramowanie licencjonowane i open source; narzędzia on-line, techniki e-informacji i e-promocji
 • Indywidualne konsultacje – w celu zwiększenia skuteczności zajęć oraz w zależności od indywidualnych potrzeb, uczestnicy będą mogli indywidualnie konsultować się z osobami prowadzącymi.

2. Doradztwo

Zajęcia indywidualne. Ich celem jest indywidualne rozwijanie pomysłów na inicjatywę/projekt/działanie mających na celu podjęcie lub rozwijanie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. W ramach doradztwa zostanie przeprowadzona zindywidualizowana diagnoza potrzeb każdego beneficjenta oraz doradztwo w zakresie możliwości aktywnego działania.

3. Biuletyn Przedsiębiorczości Społecznej

Jest to publikacja bezpłatnie dystrybuowana do osób i instytucji zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości społecznej na Lubelszczyźnie. Rolą biuletynu będzie przybliżenie społeczności lokalnej i społeczeństwu zagadnień z zakresu przedsiębiorczości społecznej, a także wskazanie możliwości aktywnego działania, dobrych praktyk z regionu, kraju, i z zagranicy.

W biuletynie znajdą się m.in. następujące zagadnienia:

 • artykuły poświęcone aktywizacji społecznej
 • dział informujący o nowych inicjatywach podejmowanych przez instytucje na polu przedsiębiorczości społecznej
 • informacje o odbywających się szkoleniach, seminariach, konferencjach dot. ekonomii społecznej
 • doświadczenia i historie prawdziwe osób działających aktywnie w swoich lokalnych społecznościach oraz na szerszą skalę
 • teksty specjalistyczne oraz teksty autorskie na wybrane tematy (przykładowe tematy: rewitalizacja społeczna, wpływ społeczności lokalnej na proces socjalizacji i zapobieganie marginalizacji, solidaryzm społeczny, spółdzielnie socjalne)

Więcej o FIO – TUTAJ. Sprawdź także czym jest certyfikat ECCC.

FIO