Nauka dla społeczeństwa

Transfer umiejętności w społeczeństwie

Głównym celem projektu jest podnoszenie kompetencji pracowniczych w obrębie wybranych zawodów, pod kątem potrzeb pracodawców, dzięki wdrożeniu innowacyjnych działań rozwijających współpracę między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

I ETAP projektu:

Zapraszamy do udziału w Badaniu obszarów potrzeb zmian kompetencyjnych w przedsiębiorstwach w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą u „Transfer umiejętności w społeczeństwie”

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy „Badanie obszarów potrzeb zmian kompetencyjnych w przedsiębiorstwach”. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w ankiecie.
Na podstawie ankiet przeprowadzone zostaną wywiady eksperckie w zakresie przeglądu podstaw programowych pod kątek wybrania co najmniej 10 zawodów z co najmniej 2 obszarów.

W ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” w projekcie „Transfer umiejętności w społeczeństwie” uruchomiliśmy kolejny etap działań mający na celu  przeprowadzenie wywiadów eksperckich w zakresie przeglądu podstaw programowych w celu wybrania co najmniej 10 zawodów z co najmniej 2 obszarów.

Zakończyliśmy etap wywiadów eksperckich w ramach projektu ” Transfer umiejętności w społeczeństwie”. Dziękujemy Wszystkim osobom biorącym udział w wywiadach.
Wynik jaki uzyskaliśmy z wywiadów daje nam możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu badawczego wraz z opracowaniem materiału empirycznego umożliwiającego uzupełnienie wskazanych obszarów o zagadnienia kompetencji zawodowych i ICT.


2 ETAP projektu:

W ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” w projekcie „Transfer umiejętności w społeczeństwie” uruchomiliśmy kolejny etap działań
mający na celu przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem materiału empirycznego umożliwiającego uzupełnienie wskazanych obszarów o zagadnienia kompetencji zawodowych i ICT, poprzez wdrożenie działań analityczno- diagnostycznych w wybranych obszarach kształcenia zawodowego, prowadzących do opracowania zestawu kompetencji cząstkowych niezbędnych do pracy w danym zawodzie, we współpracy z kadrą dydaktyczną placówek edukacyjnych i
instytucji szkoleniowych oraz pracodawcami,

Serdecznie zapraszamy na udział w badaniu ankietowym

02 stycznia 2024

Projekt wspiera procesy innowacyjności, ponieważ jednym z jego działań będzie uruchomienie platformy do samodiagnozy oraz platformy wiedzy, jako innowacyjnego jednolitego narzędzia umożliwiającego dostosowanie swoich kompetencji do potrzeb rynku pracy w obrębie konkretnego zawodu. Darmowa platforma (www.e-kompetencjecyfrowe.pl) do samodiagnozy będzie umożliwiała, po procesie zalogowania, weryfikację własnych umiejętności i określenia braków w konkretnych grupach kompetencji. W wyniku działania platformy otrzymamy krótki raport wskazujący braki w poszczególnych aspektach wiedzy dedykowanej dla odpowiednich profesji. Ponadto od razu otrzymamy także zestawienie proponowanych / sugerowanych materiałów dydaktycznych na platformie wiedzy (www.e-kompetencjecyfrowe.pl) , umożliwiających nam nabycie umiejętności, których brak stwierdzono w procesie badania luk kompetencji na platformie do samodiagnozy. Oba narzędzia będą ze sobą skorelowane. Powstanie swoista macierz kompetencyjna łącząca ze sobą zadania z umiejętnościami. Wedle naszej wiedzy na rynku Polskim i zagranicznym nie ma tego typu narzędzia. Warto dodać, że samo narzędzie, czyli połączone ze sobą platformy które będzie wykorzystywane przez społeczeństwo, już samo w sobie będzie „działaniem”/produktem upowszechniającym wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką, ponieważ będzie wynikiem współpracy sektora nauki jako podwalin dla działań innowacyjnych oraz sektora gospodarczego.

Zapraszamy zainteresowanych w celu ustalenia własnych luk kompetencji, korzystając z autorskiej platformy do samodiagnozy oraz wiedzy.

(www.e-kompetencjecyfrowe.pl)

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki