Grundtvig

Trustful adult education: Local companionship and guidance promotes European education mobility (Edu4Me)

Edukacja dorosłych

Projekt “Trustful adult education: Local companionship and guidance promotes European education mobility”
(Edu4Me) został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną zawartość merytoryczną.

Tło projektu

Edukacja dorosłych dotychczas nie zajmowało wiele miejsca w debacie publicznej oraz polityce jak kształcenie i edukacja we wcześniejszym stadium życia. Aby to zmienić, należy sprzyjać promowaniu uczenia się przez całe życie. W szybko zmieniającym się świecie, relacja starzejącej się ludności w stosunku do ,,edukacyjnego cyklu życia” powinna się zmieniać zmieniona.

W szczególności w mniejszych społecznościach lokalnych kontakt instytucji edukacyjnych z odbiorcami jest bardziej intensywny. Tutaj kontakt w kształceniu dorosłych – ucznia zależy nie tylko od korzystania z oferty edukacyjnej, w takim samym stopniu ważne jest aby edukator przedstawiał odpowiednie oferty kształcenia i wzmacniał poczucie przynależności do lokalnego centrum kształcenia dorosłych.

Aby wesprzeć tworzenie relacji dorosły uczeń – lokalne centrum edukacji wymaga się szczególnego rodzaju struktury organizacyjnej. Może to być struktura członkowska, jak stowarzyszenie / towarzystwo lub może polegać na współpracy ucznia, w oparciu o indywidualne podejście do każdego ucznia i niezbędnej wiedzy na każdym etapie życia. W ramach lokalnie dostosowanych struktur szkoły dla dorosłych mogą rozwijać się w całej Europie – dostępne są możliwości uczenia się. W wyniku pracy w sieci możliwe jest stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania od poziomu lokalnego do szczebla międzynarodowego. Jakość jaką oferuje edukacja zależy nie tylko od pisemnego porozumienia między uczestniczącymi instytucjami (instrumenty EUROPASS) ale także zależy od zaufania, wiedzy o sobie nawzajem.

Projekt realizują następujące instytucje z Polski, Niemiec i Hiszpanii: Fundacja ECCC (Polska), CEPA Las Palmas Ciudad Alta (Hiszpania), coneed eG Bildungswerk (Niemcy).

Spotkania ponadnarodowe – edukacja dorosłych

Pierwsze spotkanie

Spotkanie projektowe odbyło się w Niemczech w dniach 24-27.10.2011. Głównym założeniem spotkania było wzajemne poznanie się partnerów. Dlatego też przedstawiono prezentacje na temat działalności poszczególnych partnerów, omówiono założenia, cele projektu oraz planowane działania. Ustalono również terminy i daty oraz miejsca kolejnych spotkań w ramach projektu oraz propozycje działań lokalnych. Podczas spotkania ustalono sposoby komunikacji pomiędzy parterami oraz promocji działań związanych z realizacją projektu i osiąganych rezultatów.


Drugie spotkanie

Spotkanie partnerskie odbyło się w Lublinie w dniach 27-30.04.2011. Spotkanie zostało poświęcone omówieniu roli technik informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu osób dorosłych. W trakcie spotkania odbyły się warsztaty z zakresu certyfikacji kompetencji kluczowych ICT oraz dostępnych certyfikatów. Przedstawiono system certyfikacji ECCC oraz ustalono zasady wdrażania w instytucjach partnerskich. Ponadto omówiono zmiany w projekcie oraz ustalono szczegółowy plan pracy, tematykę newslettera, sposoby komunikacji między partnerami. Przedstawiono też propozycje działań lokalnych.


Trzecie spotkanie

Spotkanie projektowe w Hiszpanii w dniach 13-16.11.2011 poświęcone było identyfikacji sposobów motywacji osób dorosłych do uczestnictwa w edukacji całożyciowej. Omówiono zagadnienie motywacji, czynniki zwiększające motywację oraz techniki i metody stosowane w każdej z organizacji partnerskich. Zostały potwierdzone daty i miejsca kolejnych mobilności. Przedstawiono działania lokalne partnerów. W trakcie spotkania odbyły się warsztaty dotyczące form zwiększania zaangażowania dorosłych słuchaczy, m.in. poprzez zastosowanie technik informatycznych oraz wynikające z motywującego charakteru testowania kompetencji informatycznych ECCC praktykowanego przez partnera polskiego. Instytucja goszcząca zaprezentowała stosowane w Hiszpanii rozwiązania.


Czwarte spotkanie

Spotkanie projektowe w Niemczech w dniach 12-14.03.2012 miało na celu wymianę doświadczeń dorosłych słuchaczy i analizę ich potrzeb. Spotkanie przyniosło interesujące wnioski, podobieństwa oraz różnice narodowe. Ponadto dało możliwość bezpośredniego spotkania uczestników projektu. W ramach spotkania odbyła się mini-debata dotycząca przyszłości i kształtu nauczania dorosłych w przyszłej Europie. Partner niemiecki zaprezentował dobre praktyki z zakresu oferty i zarządzania edukacją na terenach wiejskich. Zostały potwierdzone daty i zakres ostatniego spotkania w Polsce. Przeprowadzono sesje ewaluacyjną spotkania i projektu.


Piąte spotkanie

Ostatnie spotkanie partnerskie odbyło się w Lublinie w dniach 03-06.06.2011. Jego celem było podsumowanie projektu, współpracy ponadnarodowej oraz wypracowanych produktów. W trakcie warsztatów miała miejsce prezentacja ostatniego newslettera oraz ustalenie jego zawartości merytorycznej oraz podział pracy miedzy partnerów. W końcowej części spotkania odbyło się omówienie postępów projektu oraz wspólna analiza przygotowanej wstępnej wersji raportu końcowego. Podczas sesji ewaluacyjnej każdy z uczestników przedstawił swoje doświadczenia w projekcie oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i stosowanych przez partnerów praktyk w dalszej edukacji. Spotkanie zakończyło się wspólnym ustaleniem o zamiarze kontynuowanie współpracy. Omówiono jej dalsze perspektywy, w tym stałą wymianę dobrych praktyk oraz wdrażanie w ośrodkach partnerskich systemu testowania kompetencji stosowanego przez Fundację ECCC.

Grundtvig