Równoważność

Warunki spełnienia równoważności ze standardem ECCC

Równoważność standardu ECCC

Standard certyfikacji kompetencji cyfrowych ECCC jest chroniony prawem autorskim, jak również ochronie podlegają znaki towarowe ECCC (prawo ochronne nr. 232244, 267634, 323068, 323069, 327063, 327064, 465067).

Inny niż ECCC, model certyfikacji kompetencji cyfrowych można uznać za równoważny ze standardem ECCC wyłącznie pod warunkiem spełnienia następujących parametrów łącznie:

 

W zakresie spełnienia kryterium merytorycznego:

 1. Umożliwia poprzez egzamin przeprowadzenie walidacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.
 2. Wynik egzaminu podaje w skali procentowej od 0 do 100%
 3. Posiada wyodrębnione moduły certyfikacyjne zdefiniowane przez:
  1. cele i efekty kształcenia,
  2. charakterystykę uzyskiwanych kompetencji,
  3. wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczeń egzaminacyjnych,
  4. opis stanowiska egzaminacyjnego w szczególności zawierający niezbędny sprzęt i oprogramowanie,
  5. opis sposobu przeprowadzania egzaminu,
  6. testy egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami,
  7. przykładowe testy egzaminacyjne,
  8. zadania praktyczne dla egzaminatorów, wraz z plikami roboczymi, rozwiązaniami oraz arkuszami ocen.
  9. certyfikacja DigComp jest w pełni zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej.
 4. Posiada elektroniczny system egzaminacyjny umożliwiający co najmniej:
  1. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego (ocenianego automatycznie).
  2. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego (ocenianego przez uprawnionego egzaminatora).
  3. Walidację w ramach jednego egzaminu wybranych efektów kształcenia wchodzących w skład jednego lub kilku modułów certyfikacyjnych.
  4. Odtworzenie sesji egzaminacyjnej w przypadku utracenia połączenia z Internetem podczas egzaminu.

W zakresie spełnienia kryterium jakościowego standard ECCC posiada:

 1. Określoną Politykę Jakości.
 2. Procedury tworzenia i wdrażania modułów certyfikacyjnych.
 3. Radę Programową lub inny organ nadzoru merytorycznego.
 4. Procedurę akredytacji instytucji pod kątem uprawnień do przeprowadzenia certyfikowanych egzaminów (np. Ośrodki lub Centra Egzaminacyjne).
 5. Procedurę przeprowadzenia egzaminów.
 6. Procedurę akredytacji egzaminatorów.
 7. Uznanie Komisji Europejskiej i jest uwzględniony jej w raportach.

Fundacja ECCC potwierdza równoważność innego systemu certyfikacji poprzez wydanie Certyfikatu Równoważności ECCC. Wydanie Certyfikatu Równoważności ECCC jest poprzedzone audytem realizowanym przez Fundację ECCC. Certyfikat Równoważności ECCC DigComp jest wydawany wyłącznie na konkretną wersję DigComp i na okres jej obowiązywania.

Równoważność