Zalety ECCC

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Pełna zgodność z wytycznymi DigComp Komisji Europejskiej

Poznaj już teraz zalety certyfikatu ECCC! Obszar ECCC Kompetencje Cyfrowe (Digital Competences) DigComp jest w pełni dostosowany do europejskich ram kompetencji cyfrowych DigComp Komisji Europejskiej. Fundacja ECCC współpracuje z JRC Komisji Europejskiej, w tym również uczestniczyła w tworzeniu modyfikacji DigComp 2.0, 2.1 i 2.2. Polskie wersje DigComp, DigComp 2.1, DigComp 2.2 oraz DigCompEdu zostały opracowane przez Fundację ECCC, w tym pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministra Edukacji i Nauki.

Elastyczność

System certyfikacji ECCC nie narzuca kolejności zdawania poszczególnych modułów i poziomów. Dlatego każdy może sobie dobrać indywidualnie zarówno zakres, jak i poziom weryfikowanych kompetencji. Można w ten sposób dostosować swoje kompetencje do potrzeb stanowiska pracy. Jednak aby wspomóc proces doboru, Fundacja ECCC opracowała macierz kompetencji, którą należy traktować jako zalecenie. Elastyczność certyfikacji ECCC umożliwia także bardzo precyzyjne planowanie szkoleń i dostosowywanie ich do poziomu i potrzeb beneficjentów.

Standaryzacja

Egzaminy ECCC sprawdzają kompetencje zdefiniowane w sylabusach. Są one częścią standardu i mają charakter publiczny. Wyznaczają również zakres egzaminów i mogą służyć jako podstawa do opracowywania programów szkoleń. Upublicznieniu podlegają również efekty kształcenia, weryfikowane w trakcie egzaminów ECCC, w formule zgodnej z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (a także z Krajowe Ramy Kwalifikacji). ECCC to wkład w ogólnoeuropejski system kształcenia przez całe życie.


Dokładność oceny poziomu kompetencji

Jakie są jeszcze zalety certyfikatu ECCC? Wyrażony procentowo rezultat egzaminu pozwala precyzyjnie określić poziom kompetencji posiadacza certyfikatu ECCC. Specjalna konstrukcja egzaminu (w tym: pełne pokrycie pytaniami wszystkich zagadnień z sylabusu) zapewnia poprawność oceny. Takie podejście, znane z innych systemów egzaminacyjnych, umożliwia wykorzystanie rezultatów egzaminu ECCC do różnych celów. Dotyczy to wstępnej ewaluacji poziomu umiejętności osób (np. w trakcie rekrutacji na szkolenia), monitorowania przyrostu kwalifikacji w procesie kształcenia oraz do oceny końcowego poziomu kompetencji. Wysoka dokładność oceny umożliwia wykorzystanie metod statystycznych do precyzyjnej i ilościowej oceny jakości procesu kształcenia i poziomu jego uczestników. Warto też podkreślić, że podawanie rezultatów w procentach uniezależnia rezultaty egzaminu ECCC od przyjętego progu zdawalności.


Obiektywność

Realizacji egzaminów ECCC na poziomach A i B służy System Egzaminacyjny ECCC, który całkowicie losowo tworzy zestaw egzaminacyjny oraz sprawdza poprawność odpowiedzi. Nadzór nad prawidłowością realizacji procedur sprawuje Egzaminator ECCC. Egzaminy ECCC na poziomach C i D są realizowane w postaci projektowej. To oznacza, że egzaminowany realizuje złożone i kompleksowe zadania. Specjalnie przeszkoleni Egzaminatorzy ECCC oceniają rezultaty takiego egzaminu. W miarę wzrostu poziomu, wzrasta również czas trwania egzaminu.


Natychmiastowa gratyfikacja

Po zakończeniu egzaminu możliwe jest niezwłoczne uzyskanie rezultatów egzaminu. Ośrodek Egzaminacyjny wydaje następnie certyfikat końcowy, który charakteryzuje się indywidualnym hologramem. 

Innowacyjność

System certyfikacji ECCC jest innowacyjnym systemem w skali europejskiej. Wszystko dzięki swoim cechom, do których należy: elastyczność, dokładność, rozszerzalność, niezależność od platformy oraz, przede wszystkim, możliwości dostosowania poziomu i zakresu certyfikacji do potrzeb odbiorcy. Z tego tytułu system był kilkukrotnie nagradzany. Zachowuje przy tym najważniejsze cechy poprawnego systemu certyfikacji: obiektywność, standaryzacja i wysoka jakość.


Rozszerzalność

Nowe moduły certyfikacji kompetencji ECCC powstają w miarę rozwoju technologii informatyczno-komunikacyjnych i jej zastosowań. Pozwala to na dostosowanie certyfikacji do zmieniającego się świata.


Wysoka jakość

Fundacja ECCC wdrożyła komputerowo wspomagany system zapewnienia wysokiej jakości opracowywanych i modyfikowanych modułów certyfikacyjnych. System automatyzuje prace związane z opracowaniem zakresu certyfikatu (zgodnie z zaleceniami KRK/ERK). Dotyczy to także weryfikacji przez ekspertów-recenzentów, opracowania i weryfikacji pytań egzaminacyjnych oraz zbierania i wykorzystywania uwag, pojawiających się w trakcie realizacji egzaminów.

 

Zalety ECCC