Zalety ECCC

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Elastyczność

System certyfikacji ECCC nie narzuca kolejności zdawania poszczególnych modułów i poziomów. Każdy może sobie dobrać indywidualnie zarówno zakres jak i poziom weryfikowanych kompetencji. Można w ten sposób dostosować swoje kompetencje do potrzeb stanowiska pracy. By wspomóc proces doboru Fundacja ECCC opracowała macierz kompetencji, którą należy traktować jako zalecenie. Elastyczność certyfikacji ECCC umożliwia także bardzo precyzyjne planowanie szkoleń i dostosowywanie ich do poziomu i potrzeb beneficjentów.

Standaryzacja

Egzaminy ECCC są tak skonstruowane by sprawdzić kompetencje zdefiniowane w sylabusach ECCC. Sylabusy są elementem standardu i są upublicznione. Wyznaczają zakres egzaminów i mogą służyć jako podstawa do opracowywania programów szkoleń. Upublicznione są także efekty kształcenia, weryfikowane w trakcie egzaminów ECCC, w formule zgodnej z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (a także z Krajowe Ramy Kwalifikacji). ECCC to wkład w ogólnoeuropejski system kształcenia przez całe życie.


Dokładność oceny poziomu kompetencji

Rezultat egzaminu podawany jest w % co pozwala precyzyjnie określić poziom kompetencji posiadacza certyfikatu ECCC. Specjalna konstrukcja egzaminu (w tym: pełne pokrycie pytaniami wszystkich zagadnień z sylabusu) zapewnia poprawność oceny. Takie podejście, znane z innych systemów egzaminacyjnych, umożliwia wykorzystanie rezultatów egzaminu ECCC do różnych celów, w tym do wstępnej ewaluacji poziomu umiejętności osób (np. w trakcie rekrutacji na szkolenia), monitorowania przyrostu kwalifikacji w procesie kształcenia oraz do oceny końcowego poziomu kompetencji. Wysoka dokładność oceny umożliwia wykorzystanie metod statystycznych do precyzyjnej i ilościowej oceny jakości procesu kształcenia oraz poziomu jego uczestników. Podawanie rezultatów w procentach uniezależnia rezultaty egzaminu ECCC od przyjętego progu zdawalności.


Obiektywność

Egzaminy ECCC na poziomach A i B są realizowane przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego ECCC, który całkowicie losowo tworzy zestaw egzaminacyjny oraz sprawdza poprawność odpowiedzi. Nadzór nad prawidłowością realizacji procedur sprawuje Egzaminator ECCC. Egzaminy ECCC na poziomach C i D są realizowane w postaci projektowej – egzaminowany realizuje złożone i kompleksowe zadania. Rezultaty takiego egzaminu oceniane są przez specjalnie przeszkolonych Egzaminatorów ECCC. W miarę wzrostu poziomu wzrasta również czas trwania egzaminu.


Natychmiastowa gratyfikacja

Po zakończeniu egzaminu możliwe jest niezwłoczne uzyskanie rezultatów egzaminu i wydrukowanie egzemplarza tymczasowego certyfikatu. Certyfikat jest wydawany przez Ośrodek Egzaminacyjny i jest opatrzony indywidualnym hologramem.

Innowacyjność

System certyfikacji ECCC dzięki swoim cechom, takim jak elastyczność, dokładność, rozszerzalność, niezależność od platformy oraz, przede wszystkim, dzięki możliwości dostosowania poziomu i zakresu certyfikacji do potrzeb odbiorcy jest innowacyjnym systemem w skali europejskiej. Z tego tytułu kilkukrotnie nagradzany, Zachowuje przy tym najważniejsze cechy poprawnego systemu certyfikacji: obiektywność, standaryzacja i wysoka jakość.


Rozszerzalność

W miarę rozwoju technologii informatyczno-komunikacyjnych i jej zastosowań tworzone są nowe moduły certyfikacji kompetencji ECCC. Pozwala to na dostosowanie certyfikacji do zmieniającego się świata.


Wysoka jakość

Fundacja ECCC wdrożyła, komputerowo wspomagany, system zapewnienia wysokiej jakości opracowywanych i modyfikowanych modułów certyfikacyjnych. System automatyzuje prace związane z opracowaniem zakresu certyfikatu (zgodnie z zaleceniami KRK/ERK), jego weryfikację przez ekspertów-recenzentów, opracowanie i weryfikację pytań egzaminacyjnych oraz zbieranie i wykorzystywanie uwag, pojawiających się w trakcie realizacji egzaminów.

Zalety ECCC