HUMANEO

Centralny Ośrodek Kształcenia

Fundacja ECCC Polska powierzyła pełnienie funkcji Centralnego Ośrodka Kształcenia ECCC stowarzyszeniu HUMANEO, które w imieniu Fundacji ECCC organizuje oraz przeprowadza szkolenia, egzaminy i warsztaty dla kandydatów na Egzaminatorów i Trenerów ECCC.

Stowarzyszenie HUMANEO działa na rzecz aktywizacji zawodowej. Jego misją jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez podejmowanie działań o innowacyjnym charakterze, opartych na wiedzy i najlepszych praktykach branżowych. HUMANEO to zespół ludzi, którzy łącząc pasję z działaniem, opracowują i wprowadzają innowacyjne rozwiązania odpowiadając na realne potrzeby pracodawców oraz społeczeństwa obywatelskiego. W podejmowanych przez stowarzyszenie inicjatywach, potrzeby człowieka znajdują się w centrum. HUMANEO skutecznie na nie odpowiada, wykorzystując systemy walidacji kwalifikacji:

  • informatycznych ECCC (European Computer Competence Certyficate),
  • językowych TGLS (The Global Language System)
  • oraz zawodowych VCC (Vocational Competence Certificate).

HUMANEO prowadzi kompleksowe działania w zakresie edukacji pozaformalnej. Organizuje szkolenia, potwierdza efekty kształcenia poprzez ww. egzaminy zewnętrzne.

Stowarzyszenie współpracuje z kadrą ekspercką odpowiedzialną za merytoryczne i metodologiczne opracowanie systemu jakości kształcenia zgodnie z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

HUMANEO nieprzerwanie poszerza sieć partnerską, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Współpracuje z akredytowanymi trenerami i egzaminatorami, jednostkami administracji rządowej i samorządowej, włączając się w opracowanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jak również z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Dowiedz się o nas więcej o HUMANEO.

Centralny Ośrodek Kształcenia