Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

digicomp.png

Rezolucja PE z 11.12.2018 r. w sprawie edukacji cyfrowej

11 grudnia 2018 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Edukacji w erze cyfrowej: wyzwania, możliwości i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE.

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-12-11_PL.html#sdocta1

Dokument ten dotyczy wielu kwestii zgodnych z misją i celami Fundacji ECCC:
• „umiejętności cyfrowe są niezbędne do pomyślnej realizacji zawodowej i rozwoju osobistego wszystkich obywateli”.
• „podstawowa znajomość technologii cyfrowych jest niezbędna do wykonywania podstawowych zadań zawodowych i codziennych”.
• „umiejętności cyfrowe, które znacznie wykraczają poza wymagania rynku pracy, oferują ludziom lepsze możliwości uczestnictwa w życiu społecznym, zarówno dziś, jak i w przyszłości, ułatwiają wymianę informacji i kulturową oraz dają ludziom większy wpływ na podejmowanie decyzji”.
• „bieżące monitorowanie i ocena umiejętności cyfrowych zarówno w firmach, jak i wśród osób fizycznych jest warunkiem skutecznej realizacji polityki”.
• „promowanie dostępu cyfrowego w edukacji niekoniecznie oznacza równy dostęp do możliwości uczenia się i choć technologie stają się coraz bardziej dostępne, nabywanie podstawowych umiejętności cyfrowych pozostaje barierą, a przepaść cyfrowa trwa”.

W tym kontekście PE wzywa do:

• „spójnego podejście do uczenia się przez całe życie zakotwiczonego w formalnych, pozaformalnych i nieformalnych środowiskach edukacyjnych, z odpowiedzią polityczną i ukierunkowanymi interwencjami odpowiednimi do potrzeb różnych grup wiekowych i uczniów;”
• „dostosowania narzędzi cyfrowych do potrzeb uczniów, ponieważ jest to sposób na to, aby stali się aktywnymi obywatelami, a nie tylko biernymi konsumentami technologii”;
• „zapewnienia przez rządy, we współpracy z zainteresowanymi stronami, takimi jak firmy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważonej transformacji cyfrowej, zgodnie z podejściem uczenia się przez całe życie wymaganym dla umiejętności cyfrowych oraz poprzez formalne i pozaformalne otoczenie, w której nikt nie zostanie pominięty;”
• „do przejścia na bardziej nieformalne kształcenie i szkolenia w miejscu pracy i nalega na potrzebę wysokiej jakości, integracyjnych i dobrze wyposażonych systemów edukacji i szkoleń; uważa, że ​​niezbędne są możliwości przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji”
• „postrzegania ​​planu działania na rzecz edukacji cyfrowej jako pierwszy krok w kierunku pełnoprawnej strategii UE w zakresie edukacji cyfrowej i umiejętności opartych na podejściu uczenia się przez całe życie”.

Rezolucja PE z 11.12.2018 r. w sprawie edukacji cyfrowej
Udostępnij ten post