Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

zakonczono-realizacje-dolnoslaskiego-projektu-„klucz-do-kompetencji.jpg

Zakończono realizację dolnośląskiego projektu „Klucz do kompetencji”

30 czerwca 2015 roku zakończono roczną realizację projektu pn. „Klucz do kompetencji”. Uczestnikami projektu byli uczniowie z 5 dolnośląskich szkół podstawowych. Głównym celem zajęć było podniesienie kompetencji poszczególnych uczniów oraz wyrównanie szans edukacyjnych. W efekcie zrealizowano także dodatkowe, założone cele projektu, tj.

  • wyrównano braki edukacyjne w zakresie j. polskiego, matematyki, umiejętności czytania i pisania, matematycznych, poprawnej wymowy, komunikacji społecznej, rozwoju fizycznego,
  • podniesiono poziom kompetencji kluczowych z zakresu porozumiewania się w języku ojczystym, porozumiewania się w języku obcym, kompetencji matematycznych i naukowo- technicznych,
  • rozszerzono ofertę edukacyjną o program opieki psychologiczno-pedagogicznej,
  • podniesiono efektywność kształcenia w 5 szkołach partnerskich poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania i zarządzania placówkami cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne opartych na edukacyjnych narzędziach cyfrowych.

Cele zostały osiągnięte za pośrednictwem zajęć prowadzonych w projekcie, podzielonych na następujące zadania: wyrównanie dysproporcji, rozwój kompetencji, wsparcie programowe oraz program wspierania uzdolnień. W programie zrealizowano m.in. koło edukacji artystycznej obejmujące zajęcia teatralne, filmowe, muzyczne, plastyczne i sportowe oraz koło turystyczno- krajoznawcze, umożliwiające obserwację i dokumentację zjawisk przyrodniczych.

Jakość procesu kształcenia została podniesiona w Publicznej SP w Jerzmanicach Zdroju, Publicznej SP im. Ks. A. Andrickiego w Rząsinach, Katolickiej SP Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Katowicach 3, SP w Węgrach oraz w SP im. Jana Pawła II w Rzeplinie.

W projekcie wzięło udział łącznie 146 uczniów.

Projekt realizowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty., Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Zakończono realizację dolnośląskiego projektu „Klucz do kompetencji”
Udostępnij ten post